Poland

Życie w cieniu Wielkiej Wody

P³ock

W P³ocku boj¹ siê powtórki pamiêtnych powodzi z 2010 r. (na zdjêciu) i 1982 r.

Reporter, Pawe³ Kubcki

Na dworcu autobusowym w P³ocku na szkielecie metalowego stela¿a pod reklamê ktoœ wysprejowa³ na niebiesko: „Idê na Wis³ê". Ja sprawdzam, czy Wis³a idzie na ludzi.

Z g³ównej drogi skrêca siê w prawo, schodzi nieco w dó³ ulic¹ wy³o¿on¹ betonowymi p³ytami. Przez 300–400 kroków wydaje siê, ¿e to ma³y koniec œwiata. Dopiero za zakrêtem majaczy cywilizacja: rudy kot w podwórku, coraz gêstsze zabudowania, trzy samochody sun¹ce ostro¿nie po nierównej nawierzchni i p³ytkich ka³u¿ach. Poza ich kierowcami – i jednym od niechcenia ujadaj¹cym psem – przez d³u¿sz¹ chwilê ¿ywej duszy.

Z jednego z domów wy³ania siê mê¿czyzna w œrednim wieku (nazwijmy go Krzysztof, bo w ferworze krótkiej rozmowy nie zd¹¿yliœmy siê sobie przedstawiæ). Gdy idzie odpaliæ samochód, zagadujê go o sytuacjê powodziow¹. – Zobaczymy, jak zator rozbij¹ i jak z gór woda przyjdzie. Jak przyjdzie albo nie rozbij¹ na czas, to ciê¿ko ogarn¹æ, co tu mo¿e siê staæ.

Gawêdzimy jeszcze przez chwilê, podwórkiem ju¿ zmierza do nas kobieta. To jego siostra, mieszkaj¹ tu z matk¹ od lat 80., w³aœnie wybieraj¹ siê na zakupy. Krzysztof m...

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup