Poland

Życie, jaka to piękna przygoda

materia³y prasowe

Ju¿ od ponad æwieræwiecza Disney Pixar snuje fenomenalnie i nowatorsko zrealizowane opowieœci o dorastaniu, sugeruj¹c, ¿e nie tylko ludzie prze¿ywaj¹ emocje, ale równie¿ zabawki, samochody oraz zwierzêta. Co wiêcej, nawet same emocje maj¹ emocje, o czym przekonuje jedno z najwiêkszych arcydzie³ wytwórni, a mianowicie „W g³owie siê nie mieœci" w re¿yserii Pete'a Doctera (2015).

Jakby tego by³o ma³o, posiadaj¹ je tak¿e umarli, czego dobrym przyk³adem jest „Coco" (re¿. Lee Unkrich, 2017). Studio w wiêkszoœci swoich tytu³ów mierzy siê ze œmierci¹, wprost lub jedynie poœrednio. Ta wyj¹tkowo trudna tematyka jak na film animowany, odnosz¹ca siê do kwestii egzystencjalnych, ostatecznych, czêsto niemal dos³ownie nie do objêcia przez umys³ najm³odszego odbiorcy, sta³a siê domen¹ wspomnianego ju¿ Pete'a Doctera, bêd¹cego obecnie dyrektorem kreatywnym firmy, re¿ysera choæby znakomitego „Odlotu" (2009), w którym zgorzknia³y staruszek na powrót odnajduje sens ¿ycia.

W najnowszym obrazie Pixara – pierwszym od czasów wyj¹tkowo przeciêtnego „Naprzód" (re¿. Dan Scanlon, 2020) – g³ówny bohater, pianista jazzowy Joe, prze¿ywa w³aœciwie w³asn¹ œmieræ i trafia do zaœwiatów, gdzie dostaje szansê przyjrzenia siê swojemu dotychczasowemu jestestwu i konstytuuj¹cym je wyborom, co umo¿liwia mu odkrycie sedna istnienia. Mo¿e i znany w kinie m...

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed