Poland

Zwolnień pracowników znacznie więcej niż przed kryzysem

zwolnienia grupowe

Adobe Stock

W styczniu 202 1 r. w du¿ych firmach posadê straci³o ju¿ 2 tys. osób. Nadchodz¹ce zmiany mog¹ oznaczaæ dalsz¹ redukcjê pracowników.

Z danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, ¿e w 2020 r. przedsiêbiorcy zg³osili zamiar zwolnienia ponad 73 tys. pracowników. W 2019 r. takich zg³oszeñ by³o przesz³o po³owê mniej, bo oko³o 32 tys. Na podstawie tych zg³oszeñ zwolniono w 2020 r. oko³o 30 tys. osób, a 25 tys. rok wczeœniej. Ministerstwo dodaje jednak, ¿e oko³o 1/4 zapowiadanych zwolnieñ grupowych w 2020 r. wi¹za³o siê ze zmian¹ warunków pracy lub p³acy. W wyniku zg³oszenia mog³o wiêc dojœæ do obni¿enia wynagrodzeñ oko³o 20 tys. osób.

Fala wygasa?

Z danych za styczeñ 2021 r. wynika, ¿e redukcje malej¹, bo pracodawcy zg³osili zamiar zwolnienia 2,4 tys. pracowników, czyli o 0,3 tys. mniej ni¿ w analogicznym okresie 2020 r. Oko³o 1/5 zapowiedzi dotyczy³o zmiany warunków pracy lub p³acy. Zwolniono grupowo tylko 2 tys. osób, czyli o 1,4 tys. mniej ni¿ przed rokiem.

Czytaj tak¿e: Zwolnienia grupowe pracowników: problemy z liczeniem terminów

Resort rozwoju zaznacza...

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored