Poland

ZUS chce składek od 40-latków

ZUS

Adobe Stock

Milion pracuj¹cych na kilku umowach p³aci zani¿one sk³adki, choæ zarobki wiêkszoœci przekraczaj¹ 7,5 tys. z³ miesiêcznie.

Obecny system osk³adkowania zleceniobiorców stworzy³ grupê ubezpieczonych przekraczaj¹c¹ milion osób, którzy z tego powodu s¹ gorzej traktowani na rynku pracy. W wiêkszoœci to obecni 40-latkowie. W przysz³oœci bêd¹ mieli ni¿sze emerytury wynika z raportu z Fundacji Instrat Zdaniem ekspertów z tej fundacji przepisy nale¿y jak najszybciej zmieniæ, gdy¿ naruszaj¹ konstytucyjn¹ zasadê sprawiedliwoœci spo³ecznej. O zmiany apeluje nie tylko ZUS, ale tak¿e Ministerstwo Rodziny.

Id¹ zmiany

– Obecne ubezpieczenia spo³eczne zleceniobiorców mog¹ negatywnie odbiæ siê na wysokoœci ich œwiadczeñ emerytalnych i rentowych. K³óci siê to z polityk¹ prospo³eczn¹ rz¹du Zjednoczonej Prawicy. Dlatego rozmawiamy o reformie, szukamy jak najlepszych rozwi¹zañ, które przynios¹ korzyœæ Polakom – mówi Stanis³aw Szwed, wiceminister rodziny i polityki spo³ecznej. – D¹¿ymy do tego, by Polacy otrzymywali jak najwy¿sze œwiadczenia emerytalne, które pozwol¹ godnie prze¿yæ jesieñ ¿ycia. Obecne rozwi¹zania tego nie gwarantuj¹, dlatego analizujemy ró¿ne warianty i rozmawiamy z naszymi partnerami spo³ecznymi.

To ju¿ kolejna przymiarka do pe³nego osk³adkowania zleceniobiorców, bo prace nad tym trwaj¹ ju¿ od kilku lat. Wszystko wskazuje, ¿e zmiany mog¹ wejœæ w ¿ycie od 2022 r., ci¹gle jednak brakuje wyraŸnej deklaracji ze strony rz¹du, który obawia siê niezadowolenia spo³ecznego po na³o¿eniu sk³adek na zleceniobiorców. Z raportu Instratu wynika jednak, ¿e ponad po³owa osób op³acaj¹cych ni¿sze sk³adki to pracownicy zatrudnieni na etacie, najczêœciej z minimalnym wynagrodzeniem, a kolejna jedna trzecia z miliona zleceniobiorców dorabia bez sk³adek do dzia³alnoœci gospodarczej.

– Zapisana w polskim prawodawstwie mo¿liwoœæ odprowadzania ni¿szych sk³adek w sytuacji osi¹gania dochodów z dwóch lub wiêcej form zatrudnienia pog³êbia niesprawiedliwoœæ na rynku pracy i jest rozwi¹zaniem niespotykanym w skali europejskiej – mówi Micha³ Hetmañski, ekonomista i wspó³autor raportu.

Niewielka ochrona

Najczêœciej takie umowy s¹ stosowane w opiece zdrowotnej i pomocy spo³ecznej, w której wystêpuje 160,3 tys. przypadków zbiegu tytu³ów do ubezpieczeñ. Nie mniej takich przypadków, bo a¿ 152,4 tys., jest w us³ugach administrowania. Kolejne 109,7 tys. osób z kilkoma umowami pracuje w handlu, 101,1 tys. zajmuje siê dzia³alnoœci¹ naukow¹, profesjonaln¹ i techniczn¹, a 97,5 tys. dzia³alnoœci¹ finansow¹ i ubezpieczeniow¹. Z tych samych statystyk wynika tak¿e, ¿e w ten u³omny sposób s¹ najczêœciej ubezpieczone osoby w wieku powy¿ej 40. roku ¿ycia z zarobkami przekraczaj¹cymi 7,5 tys. z³. Ni¿sze sk³adki powoduj¹ ni¿sze œwiadczenia chorobowe czy wypadkowe, a w przysz³oœci tak¿e ni¿sze emerytury czy renty przys³uguj¹ce takim osobom.

Szacuje siê, ¿e pe³ne osk³adkowanie zleceñ mo¿e oznaczaæ zwiêkszenie wp³ywów do ZUS nawet o 4 mld z³ rocznie.

– Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e firmy, które nie stosuj¹ zbiegów, mog¹ byæ mniej konkurencyjne od firm, które obni¿aj¹ koszty zatrudnienia pracowników w ten sposób. Z kolei przedsiêbiorcy, którzy zdecyduj¹ siê na stosowanie takich praktyk, nara¿aj¹ siê na kontrole ZUS, co rodzi spore ryzyko takiej dzia³alnoœci i pozbawia ich pewnoœci prawa – komentuje £ukasz Koz³owski, g³ówny ekonomista Federacji Przedsiêbiorców Polskich.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

prof. Gertruda Uœciñska, prezes ZUS

Obowi¹zuj¹ce zasady op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne s¹ skomplikowane, generuj¹ koszty administracyjne dla firm oraz pañstwa, a tak¿e przyczyniaj¹ siê do b³êdów i u³atwiaj¹ nadu¿ycia. S¹ te¿ osobliwoœci¹ na skalê europejsk¹. Nigdzie indziej na Starym Kontynencie nie jest mo¿liwe, aby umowa, która daje zatrudnionemu najwiêkszy dochód, nie pracowa³a na jego emeryturê. Od lat jest jasne, ¿e potrzeba kompleksowej reformy upraszczaj¹cej system, która zwiêkszy³aby pewnoœæ prawa i rozliczenia z ZUS oraz ukróci³a wiele schematów unikania osk³adkowania. Jedn¹ z g³ównych zalet raportu Fundacji Instrat jest to, ¿e odk³amuje powszechny pogl¹d, i¿ reforma sk³adkowa uderzy³aby w osoby m³ode oraz osoby o niskich zarobkach. A¿ dwie trzecie osób, które maj¹ wiêcej ni¿ jeden tytu³ do ubezpieczeñ spo³ecznych, to osoby powy¿ej 40. roku ¿ycia. Przeciêtny dochód wynosi zaœ 7,5 tys. z³.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League