Poland

Znów szturm na Kapitol? Izba Reprezentantów odwołuje sesję

Kapitol, siedziba Kongresu USA

AFP

Izba Reprezentantów Kongresu USA odwo³a³a zaplanowan¹ na czwartek sesjê, po doniesieniach, ¿e jedna z istniej¹cych w kraju milicji planuje wtargn¹æ do budynku parlamentu.

6 stycznia w USA dosz³o do wtargniêcia grupy zwolenników Donalda Trumpa do Kongresu, w którym trwa³y wówczas obrady (Kongres tego dnia zatwierdza³ wybór Joe Bidena na prezydenta). W zamieszkach z 6 stycznia zginê³o piêæ osób.

Izba Reprezentantów mia³a w czwartek debatowaæ nad ustaw¹ o reformie policji, ale plany te zmieni³y siê w zwi¹zku z ostrze¿eniem ze strony funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na Kapitolu. Z danych wywiadowczych mia³o wynikaæ, ¿e "zidentyfikowana milicja" mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla kongresmanów.

Senat zbierze siê w czwartek zgodnie z planem.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored