Poland

Znana polska firma Gatta na skraju bankructwa. Przez pandemię

Adobe Stock

Gatta, jeden z najwiêkszych polskich producentów rajstop, bielizny i odzie¿y wyst¹pi³ o postêpowanie sanacyjne do s¹du.

S¹d Gospodarczy w £odzi przychyli³ siê do wniosku firmy Ferax, w³aœciciela marki Gatta, o postêpowanie sanacyjne. W ten sposób polski producent rajstop, bielizny i odzie¿y uzyska³ ochronê przed wierzycielami, która w tym momencie okazuje siê byæ bardzo potrzebna. O sprawie pierwszy napisa³ blog przeliczeni.pl.

Gatta do wybuchu pandemii radzi³a sobie œwietnie na rynku, pomimo faktu (a byæ mo¿e w³aœnie dziêki niemu), ¿e w przeciwieñstwie do wielu potentatów produkcjê prowadzi³a w Polsce, w Zduñskiej Woli. Jej wyroby cieszy³y siê dobr¹ opini¹ u klientek i dostêpne by³y w ponad 130 sklepach w ca³ej Polsce, w tym w wielu umieszczonych w galeriach handlowych.

Niestety, pandemia i zwi¹zane z ni¹ obostrzenia w postaci zamykania centrów handlowych sprawi³y, ¿e Gatta zanotowa³a spadek sprzeda¿y (tu trzeba zauwa¿yæ, ¿e kana³ internetowy odnotowa³ mocny wzrost, jednak niewystarczaj¹cy), a do tego dosz³o utrzymywanie przez centra handlowe wysokich czynszów i kosztów wspólnych. W zwi¹zku z tym zarz¹d Gatty zdecydowa³ siê na sanacjê firmy i wyst¹pi³ do s¹du z odpowiednim wnioskiem. S¹d Gospodarczy nie znalaz³ powodów dla decyzji odmownej.

Dziêki objêciu Gatty postêpowaniem sanacyjnym uzyska³a ona ochronê przed wierzycielami. Zabezpieczono w ten sposób sklepy spó³ki przed takimi sposobami œci¹gania wierzytelnoœci, jak – zajmowanie towaru, zabieranie gotówki z kasy czy odcinanie pr¹du. Do tego pod ochron¹ znalaz³y siê te¿ rachunki bankowe i gwarancje bankowe. Do tego, za zgod¹ s¹du Gatta mo¿e wypowiadaæ umowy najmu bez kar umownych (które potrafi¹ byæ bardzo wysokie).

Decyzja zarz¹du Ferax z jednej strony pokazuje, ¿e firma jest w dramatycznej sytuacji, ale z drugiej oznacza te¿, ¿e s¹ widoki na poprawê i ratunek. Marka Gatta jest dobrze rozpoznawalna i cieszy siê uznaniem klientek, wiêc byæ mo¿e uda siê uratowaæ zatrudniaj¹c¹ 2 tys. ludzi firmê.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7