Poland

Zmiany w Wakacje.pl. Odchodzi Ozga, przychodzi Zych

TURYSTYKA Biura podró¿y

Krzysztof Zych awansowa³ w spó³ce, w której pracuje od 2018 roku. Fot. materia³y prasowe Wakacje.pl

Z zarz¹du najwiêkszego agenta turystycznego w Polsce, Wakacje.pl, odchodzi Damian Ozga, który kierowa³ dot¹d departamentem produktu i sieci stacjonarnej. Na stanowisko VP sales awansuje Krzysztof Zych. Nowego mened¿era produktu firma planuje zatrudniæ do koñca czerwca.

Na szczytach Wakacje.pl du¿e zmiany organizacyjne. Z zarz¹du odchodzi Damian Ozga, który odpowiada³ za produkt i za rozwój sieci franczyzowej. Ozga stworzy³ wczeœniej sieæ agencji turystycznych My Travel. Firmê sprzeda³ w 2018 roku Wakacjom.pl, jednoczeœnie wszed³ do w³adz tej spó³ki. Jak czytamy w komunikacie firmy, odejœcie Ozgi z zespo³u zarz¹dzaj¹cego jest wynikiem umowy jak¹ zawarto z nim w maju 2018 roku, kiedy Wakacje.pl przejê³y My Travel.

„Ozga jako przedsiêbiorca jest zaanga¿owany kapita³owo w inne biznesy (jest m.in. w³aœcicielem sieci sal do æwiczeñ fitness – red.), które w tak wyj¹tkowym czasie wymagaj¹ wiêkszej aktywnoœci operacyjnej. Tym samym ustêpuje ze stanowiska wiceprezesa” – czytamy w komunikacie Wakacje.pl.

Ozga na czele Parklotu

Ozga nie rozstaje siê jednak zupe³nie z Wakacje.pl, pozostaje prezesem nale¿¹cej do Wakacje.pl spó³ki Parklot. Parklot zajmuje siê sprzeda¿¹ miejsc na parkingach przy lotniskach w Polsce, Czechach i Niemczech. Ozga bêdzie mia³ za zadanie rozwin¹æ jej dzia³alnoœæ w Polsce i na nowych rynkach zagranicznych.

– Przed nami wyzwania zwi¹zane z wyjœciem z kryzysu i ambitne plany dla sieci stacjonarnej, która ma wracaæ do normalnoœci szybciej ni¿ pozosta³a czêœæ rynku – – mówi cytowany w komunikacie prezes Wakacje.pl Dariusz Górzny. – Zamierzamy te¿ przeprowadziæ ofensywê w zakresie naszej oferty produktowej. Oba te obszary wymagaj¹ od nas szczególnej uwagi, dlatego w zwi¹zku z ust¹pieniem Damiana Ozgi ze stanowiska podj¹³em decyzjê o rozdzieleniu odpowiedzialnoœci za ka¿dy z nich.

– Kierowanie przez Damiana produktem i sieci¹ stacjonarn¹ przypad³o na niezwykle trudny okres, kiedy rozwiniêcie skrzyde³ organizacji obiektywnie nie by³o mo¿liwe. Niemniej jego doœwiadczenie i kompetencje istotnie wp³ynê³y na to, jak spó³ka przez ten okres przesz³a. Jak poradzi³a sobie z uporz¹dkowaniem portfolio, struktury i wyznaczenia strategicznych kierunków natarcia. Cieszê siê na dalsz¹ bezpoœredni¹ wspó³pracê z Damianem w ramach Parklotu i jestem przekonany, ¿e jeszcze nie raz zaskoczy on pozytywnie rynek – dodaje Górzny.

– Czas spêdzony w Wakacje.pl by³ dla mnie bardzo owocny – mówi Damian Ozga. – Stworzenie synergii i efektywnoœci trzech marek (Wakacje.pl oprócz przejêcia w 2018 roku sieci My Travel, kupi³o jeszcze drug¹ sieæ, Wakacyjny Œwiat – red.) by³o dla mnie doœwiadczeniem nowym. Wiele siê przy tej okazji nauczy³em. Niezwykle cennym doœwiadczeniem, a zarazem sporym wyzwaniem, w zakresie zarz¹dzania produktem by³o z kolei wziêcie ogromnej odpowiedzialnoœci za zabezpieczenie organizacji produktowo. Cieszê siê, ¿e te zadania uda³o mi siê zrealizowaæ dobrze, o czym œwiadczy fakt, ¿e powierzono mi kontynuowanie wspó³pracy w roli prezesa Parklotu.

Zych awansuje na VP Sales

W nowej strukturze Wakacje.pl sprzeda¿ online i offline bêdzie po³¹czona i oddana w zarz¹d jednemu mened¿erowi. Na to stanowisko awansowa³ Krzysztof Zych, który do tej pory, w randze cz³onka zespo³u zarz¹dzaj¹cego, by³ odpowiedzialny za sprzeda¿ online.

Zych pokieruje ³¹cznie niemal 200-osobowym zespo³em departamentu sprzeda¿y i sieci stacjonarnej oraz sieci¹ ponad 300 salonów sprzeda¿y.

– Skupiaj¹c w jednym departamencie sprzeda¿ online i offline bêdziemy mogli efektywnie realizowaæ strategiê omnichannel, która stawia klienta w centrum uwagi, niezale¿nie od miejsca, w którym finalizuje transakcje – zapowiada Zych, cytowany w komunikacie.

Zych zwi¹zany jest z Wakacje.pl od 2018 roku. „Z powodzeniem zarz¹dza zespo³ami sprzeda¿owymi i posprzeda¿owym w kanale online, osi¹gaj¹c rekordowe wyniki sprzeda¿y i jakoœci obs³ugi”.

– Krzysztof niejednokrotnie udowodni³, ¿e jest niezwykle skutecznym i godnym zaufania managerem, który potrafi podejmowaæ odwa¿ne decyzje – ocenia Górzny. – Ogromnie ceniê go za precyzjê, dalekowzrocznoœæ i bardzo wa¿n¹ umiejêtnoœæ ³¹czenia skutecznoœci z empati¹ wobec pracowników. W Wakacje.pl z powodzeniem przeprowadzi³ proces restrukturyzacji departamentu sprzeda¿y, przebudowuj¹c procesy i systemy, istotnie poprawiaj¹c jakoœæ oferowanych przez nas us³ug doradczych i osi¹gaj¹c historyczne rekordy sprzeda¿y. Z przyjemnoœci¹ powierzam mu kolejny obszar i jestem przekonany, ¿e stworzy synergiê dwóch ró¿nych, a równie istotnych kana³ów sprzeda¿y.

G³ównymi zadaniami stawianymi przed Zychem bêdzie realizacja strategii „client first” oraz budowanie przewagi sieci franczyzowej w oparciu o dane i potencja³ analityczny grupy Wakacje.pl i Wirtualna Polska Holding, w³aœciciela Wakacje.pl.

W przesz³oœci Zych zarz¹dza³ zespo³ami sprzeda¿owymi i produktowymi w mediach internetowych i e-commerce – Wirtualnej Polsce, Goldbach Audience i ARBOinteractive. Wykszta³cenie ekonomiczne zdobywa³ w Wy¿szej Szkole Handlu i Prawa im. £azarskiego i w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie.

Szefa produktu póŸniej

Stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za produkt pozostanie nieobsadzone do koñca pierwszego pó³rocza. W tym czasie za rozwój oferty i relacje z partnerami biznesowymi bêdzie odpowiada³a dyrektor produktu Jolanta Ko³odziejczyk, podlegaj¹ca bezpoœrednio Górznemu.

– Nazwisko nowego wiceprezesa og³oszê do koñca czerwca. Jestem jednak spokojny o jakoœæ zarz¹dzania tym obszarem w okresie przejœciowym, Jolanta jest bowiem bardzo doœwiadczonym i skutecznym managerem. W najbli¿szych miesi¹cach bêdzie realizowa³a w normalnym trybie nasz¹ strategiê produktow¹, wspó³pracuj¹c bezpoœrednio ze mn¹ – wyjaœnia Górzny.

Spó³ka Wakacje.pl S.A. to najwiêkszy agent turystyczny w Polsce dysponuj¹cy zarówno platform¹ internetow¹ Wakacje.pl jak i sieci¹ ponad 300 salonów w³asnych i franczyzowych. Obecny jest na rynku od 21 lat. W portfolio grupy s¹ marki Wakacje.pl, My Travel, Wakacyjny Œwiat i Parklot.pl. Od 2017 roku Wakacje.pl s¹ czêœci¹ Wirtualna Polska Holding.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7