Poland

Złe prognozy dla polskiego eksportu. Miliardowe straty

Handel

Brexit

AFP

Nawet 1,6 mld z³otych strac¹ polskie firmy eksportuj¹ce swoje towary do Wielkiej Brytanii w drugiej po³owie 2021 roku – ocenia ubezpieczaj¹ca nale¿noœci handlowe globalna firma Euler Hermes. Bêdzie to efektem wprowadzenia kontroli granicznych spowodowanych brexitem.

Mocno ucierpi¹ tak¿e firmy transportowe wskutek zatorów na brytyjskiej granicy. Zw³aszcza, ¿e na trasach pomiêdzy kontynentaln¹ Europ¹ a Wielk¹ Brytani¹ udzia³ ciê¿arówek z polsk¹ rejestracj¹ przekracza 20 proc, a w przewozach kabota¿owych na terenie Wysp Brytyjskich polskie firmy transportowe s¹ liderem. Ocenia siê, ¿e czêœæ polskich przedsiêbiorstw, tak¿e transportowych, mo¿e utraciæ dotychczasowych kontrahentów na Wyspach. Bêdzie wiêc musia³a szukaæ innych odbiorców by zrekompensowaæ utracone przychody.

Czytaj tak¿e: Puste pó³ki w Irlandii. Winny jest brexit

Na razie pierwszymi skutkami wyjœcia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – obok strat przewoŸników – s¹ straty firm eksportuj¹cych produkty spo¿ywcze, Ÿle znosz¹ce przed³u¿aj¹cy siê transport. Wed³ug Euler Hermes, z czasem bêd¹ mniej dokuczliwe, ale nie znikn¹ zupe³nie. Wiêkszym problemem bêd¹ administracyjne utrudnienia wp³ywaj¹ce na funkcjonowanie ³añcuchów dostaw. – Szacujemy, ¿e w najwiêkszym stopniu dotkn¹ przemys³ maszynowy i elektryczny, w tym m.in. producentów czêœci samochodowych. Nastêpnie wytwórców œrodków transportu i czêœci do nich oraz producentów ró¿nych dóbr konsumpcyjnych, jak wyposa¿enie mieszkañ czy meble – mówi Tomasz Starus, cz³onek zarz¹du Euler Hermes odpowiedzialny za ocenê ryzyka. Konsekwencje poniesie tak¿e polska bran¿a spo¿ywcza, która w drugim pó³roczu 2021 r. straci 125 mln z³. Do tego dojdzie podobna skala strat w eksporcie sektora chemicznego.

Wed³ug szacunków Euler Hermes, wprowadzenie kontroli granicznych pomiêdzy UE a Wielk¹ Brytani¹ bêdzie kosztowaæ unijnych eksporterów 10 mld euro tylko w drugiej po³owie 2021 r. Najbardziej dotkniête bêd¹ Niemcy (2 mld euro strat w przychodach), Holandia (1,2 mld euro), Francja (0,9 mld euro), Belgia (0,7 mld euro) i W³ochy (0,6 mld euro). Ale Brytyjczycy ponios¹ jeszcze wy¿sze koszty brexitu: w tym roku zorientowane na eksport brytyjskie przedsiêbiorstwa mog¹ straciæ w granicach 13,5-27,3 mld euro przez zmniejszony popyt na ich towary i us³ugi, przez zwiêkszona biurokracjê oraz deprecjacje funta. W najgorszym scenariuszu dla Wielkiej Brytanii oznacza³oby to 1,1 proc. utraconego PKB. W najgorszej sytuacji znaleŸliby siê wytwórcy produktów mineralnych i metalowych, maszyn i sprzêtu elektrycznego, sprzêtu transportowego, chemikaliów i tekstyliów.

Mimo zawartego w koñcu ub. roku porozumienia pomiêdzy UE a Wielk¹ Brytani¹ dalej pozostaje wiele niewiadomych co do rozwoju sytuacji w przysz³oœci. - Umowa jest daleka od ukoñczenia – mówi Ana Boata, szefowa dzia³u badañ makroekonomicznych w Euler Hermes. Choæ jest bardziej korzystna ni¿ inne umowy o wolnym handlu, gdy¿ oferuje zerowe c³a na towary, bariery pozataryfowe mog¹ ostatecznie siêgaæ 10 proc. ze wzglêdu na wyjœcie z unii celnej. - Bran¿e, jak us³ugi finansowe, równie¿ czekaj¹ na „status równowa¿noœci" z Uni¹ Europejsk¹, co mo¿e zaj¹æ wiêcej czasu ni¿ planowane szeœæ miesiêcy – dodaje Boata.

Niewykluczonej jednak, ¿e skutki brexitu oka¿¹ siê mniej dotkliwe od obecnych prognoz. Tak¿e dla polskich przedsiêbiorców m.in. z bran¿y spo¿ywczej: Wielka Brytania nie wytwarza wielu produktów ¿ywnoœciowych, a zbudowanie infrastruktury np. do produkcji kurczaków czy warzyw trwa kilka sezonów produkcyjnych. W tym czasie Brytyjczycy musz¹ gdzieœ ¿ywnoœæ kupowaæ, a eksporterzy z Polki mog¹ to wykorzystaæ.

Podobnie jest z bran¿¹ meblow¹, w której Wielka Brytania mocno zredukowa³a zdolnoœci produkcyjne i musi meble importowaæ by zaspokoiæ popyt. A polskie firmy maj¹ tam wiele dobrych kontaktów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7