Poland

Zjednoczona Prawica traci z Gowinem

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Gdyby wybory parlamentarne odby³y siê dziœ - wygra³oby je Prawo i Sprawiedliwoœæ. Zmienia siê wicelider - Polska 2050 minimalnie wyprzedzi³a Koalicjê Obywatelsk¹. Sonda¿ United Survey dla Wirtualnej Polski. Wiêcej zwolenników ma Zjednoczona Prawica bez Porozumienia Jaros³awa Gowina.

Na partiê Jaros³awa Kaczyñskiego chce oddaæ g³os 33 proc. ankietowanych, czyli o 0,5 pkt. proc. wiêcej ni¿ w poprzednim badaniu.

Na drugim miejscu uplasowa³a siê Polska 2050 Szymona Ho³owni, która z wynikiem 17,7 pkt. proc. (+3,1) wyprzedza minimalnie Koalicjê Obywatelsk¹. Na KO chce g³osowaæ 17,5 proc. respondentów(spadek o prawie 2 pkt. proc.).

Lewica zyska³aby g³osy 9,6 proc. pytanych (- 1, 8 pkt. proc.).

Z jednakowym wynikiem do Sejmu dostaliby siê równie¿ przedstawiciele Konfederacji i PSL-Koalicji Polskiej. Te ugrupowania wskaza³o po 5,3 proc. ankietowanych.

11,6 proc. nie wie, na kogo odda³oby g³os.

Badanym wskazano inn¹ konfiguracjê partii politycznych, na które mogliby zag³osowaæ.

W tym przypadku Zjednoczona Prawica stanowi³aby koalicjê PiS i Solidarnej Polski.

Porozumienie Jaros³awa Gowina i konserwatywni politycy PO do³¹czyliby natomiast do PSL -Koalicji Polskiej.

W takim uk³adzie Zjednoczona Prawica zyska³aby g³osy 34,8 proc. pytanych, a nastêpna w kolejnoœci Koalicja Obywatelska - zaledwie 14,2 proc.

Trzecie miejsce w tym wariancie zajê³aby Polska 2050 Szymona Ho³owni, a czwarte - PSL-Koalicja Polska z Porozumieniem Gowina i konserwatystami z PO, która to koalicja zyska³aby poparcie 11,6 proc. g³osuj¹cych.

Konfederacja z wynikiem 4,8 pkt. proc. znalaz³aby siê poza Sejmem.

W wyborach chce wzi¹æ udzia³ 55,3 proc. ankietowanych, w tym 31,9 proc. - zdecydowanie.

Odmawia wyprawy do urn 39,3 proc., zdecydowanie - 20,4 proc.

Sonda¿ zosta³ przeprowadzony 5 marca, metod¹ CATI, na grupie tysi¹ca doros³ych Polaków.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals