Poland

Ziobro: Nie owijam w bawełnę. To pogwałcenie traktatów

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- W sprawie warunkowoœci bud¿etu by³y ró¿nice miêdzy mn¹ a premierem na etapie szczytu lipcowego. Ja sugerowa³em weto ju¿ wówczas - mówi minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro.

Polska i Wêgry powinny zwróciæ siê do TSUE w kwestii zwi¹zku miêdzy wyp³at¹ œrodków z funduszy unijnych a kryterium praworz¹dnoœci, zamiast blokowaæ bud¿et z lat 2021-2027 i fundusz odbudowy - oœwiadczy³a w œrodê szefowa KE Ursula von der Leyen.

Sugestia von der Leyen jest jednym ze sposobów na zakoñczenie sporu o bud¿et UE i rozporz¹dzenie unijne wi¹¿¹ce wyp³atê funduszy z UE z kryterium praworz¹dnoœci. Przeciwko temu rozporz¹dzeniu sprzeciwiaj¹ siê Polska i Wêgry, które jednak nie mog¹ go zablokowaæ (jest przyjmowane wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹), w zwi¹zku z czym nie zgadzaj¹ siê na przyjêcie unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy.

- Pani von der Leyen nie mo¿e nie wiedzieæ, ¿e traktaty europejskie, które s¹ prawem pierwotnym UE, wykluczaj¹, by TSUE móg³ rozstrzygaæ zagadnienia zwi¹zane z praworz¹dnoœci¹, bo w traktatach jest jasno zapisane, ¿e takie rozstrzygniêcia mo¿e podj¹æ tylko Rada - skomentowa³ propozycjê szefowej KE minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polskim Radiem.

- Ta propozycja jest oczywistym z³amaniem traktatów unijnych, poniewa¿ art. 7 Traktatu przewiduje, ¿e procedura badania praworz¹dnoœci mo¿e mieæ zastosowanie tylko wtedy, kiedy wszystkie pañstwa siê co do tego zgodz¹. tymczasem proponowana regulacja rozporz¹dzenia, a wiêc akt ni¿szego rzêdu, zak³ada, ¿e jednomyœlnoœci przy sankcjach zwi¹zanych z naruszeniem praworz¹dnoœci byæ nie musi. Czyli mamy do czynienia nie z ominiêciem, a ze z³amaniem kategorycznego zapisu Traktatu - uwa¿a lider Solidarnej Polski.

- Zawieraj¹c porozumienie i intensyfikuj¹c wspó³pracê w ramach UE podpisuj¹c Traktat Lizboñski, mieliœmy przekonanie, ¿e te regu³y, gwarancje, które dotycz¹ nas, daj¹ce nam poczucie bezpieczeñstwa funkcjonowania w Unii, bêd¹ dochowane, a nie ³amane. Wykorzystuje siê sytuacjê zwi¹zan¹ z pandemi¹, zwi¹zan¹ z dramatycznymi konsekwencjami dla wielu pañstw. Wprowadza siê tylnymi drzwiami przepisy, które ³ami¹ praworz¹dnoœæ - powiedzia³ Ziobro.

- Nie wyobra¿am sobie, ¿eby takie rozwi¹zanie mo¿na by³o poprzeæ. Poniewa¿ ono oznacza radykaln¹ utratê suwerennoœci przez Polskê. To oznacza, ¿e ka¿dy z nas, id¹c na wybory do parlamentu czy prezydenckie, mia³by radykalnie mniejszy wp³yw na rzeczywistoœæ zmian w Polsce. Bo decyzje i tak zapada³yby w Brukseli, mog¹c ca³kowicie weryfikowaæ i korygowaæ wynik wyborów w Polsce, doprowadzaj¹c do upadku rz¹du, jeœli ten nie podoba³by siê Berlinowi czy Brukseli - doda³.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup