Poland

Zimoch: Nie czarujmy się. PO sama wyborów nie wygra

Dziœ w "Faktach po Faktach" Zimoch przyzna³, ¿e rozmawia³ z Ho³owni¹, ale na razie bêdzie pos³em niezale¿nym.

O swoim odejœciu z Koalicji Obywatelskiej mówi³, ¿e jej powstanie oceni³ jako pomys³ znakomity, który bêdzie ³¹czy³ PO jako partiê wiod¹c¹ z innymi ugrupowaniami, ale tak¿e z osobami bezpartyjnymi.

Tymczasem, uwa¿a, PO chce mieæ w Sejmie "ramiê partyjne", a za³o¿enie, idee i cele koalicji zesz³y na daleki plan. A ¿eby odsun¹æ PiS od w³adzy, "trzeba ca³y czas poszerzaæ elektorat".

– Dzisiaj trzeba to sobie wyraŸnie powiedzieæ. Nie czarujmy siê. Platforma sama nie wygra wyborów parlamentarnych. Im silniejszy bêdzie ka¿dy dodatkowy ruch, nawet ten nowy, tym lepiej dla ca³ej opozycji - uwa¿a by³y pose³ KO.

 Decyzjê Zimocha o opuszczeniu Koalicji oceni³ dziœ Borys Budka.

 - Myœla³em, ¿e bardziej rozumie sport jako komentator sportowy. Polityka jest gr¹ dru¿ynow¹. Je¿eli ktoœ nie potrafi graæ w dru¿ynie, to sam stawia siê poza nawias - stwierdzi³ lider PO.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know