Poland

Zielony prąd wejdzie na giełdę

Ruszy³y prace nad instrumentami, które umo¿liwi¹ handlowanie energi¹ elektryczn¹ z odnawialnych Ÿróde³ na gie³dzie.

Uruchomienie nowych rozwi¹zañ dla handlu zielon¹ energi¹ ma byæ efektem rozpoczêtej w³aœnie wspó³pracy miêdzy Towarow¹ Gie³d¹ Energii i Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Specjalny zespó³ roboczy do 30 czerwca 2021 r. stworzy koncepcjê instrumentów gie³dowych wspieraj¹cych rozwój tzw. umów PPA (bezpoœrednie umowy sprzeda¿y energii z OZE pomiêdzy jej producentami a odbiorcami, np. zak³adami przemys³owymi) oraz opracuje sposób ich wdro¿enia. Wspó³praca zak³ada tak¿e przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwoju innych us³ug promuj¹cych rozwój sektora OZE. Wyniki analiz zostan¹ przedstawione w drugiej po³owie tego roku i bêd¹ konsultowane z bran¿¹ OZE oraz odbiorcami energii.

– OZE s¹ przysz³oœci¹ polskiej energetyki. Z ka¿dym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na zielon¹ energiê oraz jej produkcja. Maj¹c na uwadze tê tendencjê, TGE chce oferowaæ produkty na miarê trendów oraz zmian w technologiach wytwarzania energii. Zale¿y nam na stworzeniu rozwi¹zania, które bêdzie najbardziej efektywne w ramach wzmacniania mechanizmów rynkowych – zapowiada Piotr Listwoñ, wiceprezes TGE. – Mam nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci pojawi¹ siê na poziomie regulacyjnym dodatkowe systemy wsparcia, w których du¿¹ rolê bêdzie mog³a odegraæ gie³da – doda³.

Przedstawiciele PSE deklaruj¹ z kolei, ¿e zale¿y im na promowaniu OZE, w szczególnoœci energetyki wiatrowej zarówno w ramach funkcjonuj¹cego aukcyjnego systemu wsparcia, jak równie¿ nowej formu³y – kontraktów dwustronnych miêdzy sprzedawc¹ i odbiorc¹ zielonej energii. – Dostêpnoœæ tych produktów na gie³dzie zwiêkszy transparentnoœæ procesu obrotu energi¹ z OZE, czego rynek bardzo potrzebuje, aby dalej siê rozwijaæ – przekonuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Przeprowadzone w ubieg³ym roku aukcje na sprzeda¿ pr¹du z odnawialnych Ÿróde³ pokaza³y, ¿e energia wytworzona zarówno w farmach wiatrowych, jak i instalacjach fotowoltaicznych by³a konkurencyjna cenowo wobec œrednich stawek, jakie obserwowaliœmy na TGE.

Football news:

Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)