Poland

Zielona strona Towarowej Giełdy Energii

Bloomberg

Wizja nadchodzcych zmian zwizanych z ksztatujc si polityk klimatyczn UE wpywa bezporednio na kierunki rozwoju polskiej energetyki.

Materia powsta we wsppracy z Towarow Gied Energii

Wynika to przede wszystkim z dziaa wdraajcych Pakiet Czysta Energia dla wszystkich Europejczykw, jak rwnie z zapowiedzianych zmian w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku w zakresie zwikszenia udziau OZE w miksie energetycznym oraz zwikszenia dostpnoci do rynkw energii dla mniejszych podmiotw.

Wedug danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana w fotowoltaice na dzie 1 sierpnia 2020 roku wyniosa ju 2 261 MW, gdzie dominujc rol miay mikroinstalacje, a ok. 400 MW to farmy fotowoltaiczne. Z kolei wedug planw resortu klimatu dotyczcych maksymalnej iloci i wartoci energii elektrycznej z OZE, ktra moe zosta sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku, najwikszy wolumen, a 1 700 MW, zwizany bdzie z fotowoltaik. Naley si rwnie spodziewa przyrostu mocy w ldowych farmach wiatrowych nawet do 3 300 MW z uwzgldnieniem wynikw aukcji z 2019 r. oraz planowanych aukcji w 2020-2021 r. Tym samym coraz wiksza liczba podmiotw moe bra udzia w rynku energii, co jednak w obecnym modelu centralizacji handlu oraz funkcjonowania rynku bilansujcego moe by utrudnione. Tym samym oczekiwana aktywizacja mniejszych graczy rynkowych wymaga decentralizacji rynku energii, a w konsekwencji implikuje zmiany obecnego modelu handlu lub te pojawienia si modeli biznesowych agregujcych rednie i mae podmioty sektora OZE, zapewniajc im dostp do rynku hurtowego energii. Pojawiaj si rwnie koncepcje tzw. Peer-to-Peer Tradingu, z wykorzystaniem takich technologii jak blockchain, ktre umoliwiaj handel energi pomidzy podmiotami. Rol dodatkowego agregatora bdzie zbilansowanie ich pozycji, a take wiadczenie dodatkowych usug np. usug elastycznoci w sieci dystrybucyjnej lub nawet DSR (Dynamic Side Response). Cz z tych rozwiza ju dzisiaj moe by implementowana, pozostae wymagaj dodatkowych regulacji w tym zakresie i wikszej aktywnoci prorynkowej po stronie operatorw sieci dystrybucyjnych.

W efekcie coraz istotniejsza staje si rola Towarowej Giedy Energii oraz wsppracujcych z ni domw maklerskich. W zalenoci od wybranego modelu funkcjonowania na rynku, gieda umoliwia realizacj dowolnych strategii sprzedaowych i zakupowych kadego podmiotu, bez wzgldu na jego pozycj rynkow i posiadane kompetencje handlowe.

Od przeszo 15 lat TGE wspiera rozwj odnawialnych rde energii m.in. poprzez wdraanie dedykowanych rozwiza oraz zapewnienie infrastruktury informatycznej w obsudze Rejestru wiadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE. Rwnolegle z Rejestrami uruchomiono Rynek Praw Majtkowych, umoliwiajcy obrt prawami majtkowymi wynikajcymi ze wiadectw pochodzenia. Wraz z postpujcym rozwojem sektora OZE oraz ksztatowaniem wizji dochodzenia do neutralnoci klimatycznej wzrasta potrzeba dostpu do zielonych produktw". Dlatego te w 2014 roku gieda uruchomia Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Gwarancje pochodzenia s instrumentami obrotu we wszystkich krajach UE jako jeden z elementw wsplnej polityki klimatycznej. Gwnym celem tego rozwizania jest ujawnienie i powiadczenie, e okrelona ilo energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyowej zostaa wytworzona z odnawialnych rde energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP). Gwarancje pochodzenia na przestrzeni ostatnich lat staj si coraz bardziej znaczcym elementem rynku energii.

Jednoczenie z postpujc reform europejskich rynkw energii, pojawiaj si nowe modele biznesowe i sposoby kontraktacji energii elektrycznej, do ktrych nale m.in. umowy cPPA (corporate Power Purchase Agreement). Polegaj one na zakupie energii bezporednio od wytwrcy (np. od farmy wiatrowej, farmy fotowoltaicznej), gdzie punktem odniesienia do ustalenia cen mog by indeksy publikowane przez gied. Niemniej w pewnych przypadkach, tj. w zalenoci od skali prowadzonej dziaalnoci, zasadny staje si bezporedni udzia tych uczestnikw w rynku hurtowym lub rynku bilansujcym, szczeglnie majc na uwadze postpujce zmiany na tym ostatnim. Dziki takiemu modelowi funkcjonowania, usugi giedowe mog w peni pokrywa potrzeby biznesu, np. we wsppracy z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie (w Grupie Kapitaowej TGE usugi takie wiadczy InfoEngine S.A.) lub po pojawieniu si agregatorw dla rynku OZE. Modelowo podnosi to efektywno handlu, buduje kompetencje dotyczce zarzdzania ryzykiem rynkowym i tym samym podnosi bezpieczestwo wszystkich uczestnikw rynku. Efektywne zarzdzanie ryzykiem nie tylko moe by realizowane w kontraktach ze sta cen w oparciu o kontrakty terminowe, ale rwnie za porednictwem transakcji na rynku SPOT, gdzie rynek intraday dla szybkozmiennej generacji wydaje si rozwizaniem optymalnym. O ile w odniesieniu do transakcji terminowych wie si to z koniecznoci utworzenia depozytw zabezpieczajcych, to na obecnie funkcjonujcej platformie OTF na TGE istnieje moliwo zawierania bezgotwkowych zabezpiecze np. poprzez gwarancje bankowe.

Nowy wymiar ksztatowania polityki energetycznej implikuje rwnie nowy wymiar ksztatowania biznesu. Rozwj energetyki rozproszonej sprawia, e w ramach GK TGE podjte zostay analizy celem rozszerzenia oferty dla sektora OZE, w szczeglnoci w zakresie moliwoci wdroenia nowych instrumentw, ale rwnie rozszerzenia bazy produktw informacyjnych wspierajcych cenotwrstwo i transparentno handlu zielon energi. Dotychczasowe, jak i planowane nowe dziaania wyrniaj polsk gied na tle innych platform obrotu, na ktrych obecnie trudno znale ofert dedykowan wytwrcom OZE. Takie podejcie staje si istotnym czynnikiem wspierajcym transformacj energetyczn oraz konkurencyjno polskich podmiotw, w tym i samej TGE.

Artyku powsta w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego Energia i biznes.

Materia powsta we wsppracy z Towarow Gied Energii

Football news:

Bartomeu and his Directors can resign tomorrow if the vote of no confidence is not postponed
Luka Modric: would Exchange the Golden ball for Croatia winning the world Cup
We've taken apart Bale's Golf skills with the pros. It seems that Gareth trains 15 hours a week
Alli was not included in Tottenham's bid for the match against Burnley, although he is not injured
ISCO: Zidane changes me in the 50-60th minute or even at half-time, and releases me in the 80th
Pirlo on Ronaldo's optimal position: Start from the left inside and move to the center. He can play alongside Morata or Dybala
Mikhail Butovsky is probably the best doctor in our sport. A serious conversation about rudeness to doctors, salaries and leaving CSKA and Spartak