Poland

Zibi, czyli wielki magik

Zbigniew Boniek

Fotorzepa, Robert Gardziñski

W czwartek o godz. 15 byæ mo¿e poznamy nowego trenera reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek wyboru ju¿ dokona³, ale nazwisko nastêpcy Jerzego Brzêczka trzyma w tajemnicy.

Milczenie prezesa PZPN sk³ania do snucia domys³ów i spekulacji. Odk¹d w poniedzia³ek podziêkowa³ Brzêczkowi za pracê, przez media – nie tylko polskie – przewinê³o siê ju¿ kilkanaœcie nazwisk. G³ównie w³oskich, bo to ten kierunek jest najbli¿szy sercu Boñka.

Faworytem wydawa³ siê Marco Giampaolo. Prezes PZPN mia³ siê z nim kontaktowaæ po tym, jak w poniedzia³ek zwolniono go z Torino. Nigdy nie ukrywa³, ¿e ceni jego warsztat, kiedyœ w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej" powiedzia³ nawet, ¿e zatrudni³by go prêdzej ni¿ Jürgena Kloppa, bo „chce trenera, a nie showmana". Giampaolo zna kilku polskich pi³karzy. Z Piotrem Zieliñskim i £ukaszem Skorupskim pracowa³ w Empoli, z Krzysztofem Pi¹tkiem w Milanie, z Bartoszem Bereszyñskim i Dawidem Kownackim w Sampdorii, a z Karolem Linettym w Sampdorii i Torino.

Pojawienie siê Giampaolo w gronie kandydatów do wziêcia mia³o byæ wyt³umaczeniem nag³ej decyzji o rozstaniu z Brzêczkiem. Ale Boniek zapytany przez dziennikarzy „Tuttosport", czy W³och o szwajcarskich korzeniach mo¿e przej¹æ reprezentacjê Polski, zdecydowanie zaprzeczy³.

Na gie³dzie nazwisk znajduj¹ siê tak¿e m.in. Vincenzo Montella i Gianni De Biasi. Pierwszy bez wiêkszych sukcesów prowadzi³ kiedyœ Milan i Sevillê, ale po zwolnieniu z Fiorentiny od ponad roku jest bezrobotny. Drugi awansowa³ z Albani¹ na Euro 2016, a niedawno zosta³ selekcjonerem Azerbejd¿anu, który nie szczêdzi pieniêdzy na futbol. W¹tpliwe, by porzuci³ tak dobrze p³atne stanowisko.

Równie¿ ze wzglêdów finansowych trudno uwierzyæ, ¿e oferta z PZPN mog³aby skusiæ by³ych trenerów Juventusu i Interu – Massimiliano Allegriego i Luciano Spallettiego. Tym bardziej Niemca Thomasa Tuchela, któremu w Paris Saint-Germain katarscy szejkowie p³acili oko³o 7,5 mln euro rocznie. ¯aden z nich nie zaryzykowa³by te¿ raczej podjêcia siê takiego wyzwania za piêæ dwunasta. Do pierwszego meczu eliminacji mistrzostw œwiata z Wêgrami zosta³y dwa miesi¹ce, do Euro – nieca³e piêæ.

W œrodê s³ynny w³oski dziennikarz Gianluca Di Marzio napisa³, ¿e z PZPN negocjuje Portugalczyk Paulo Sousa, który gra³ m.in. w Juventusie oraz Interze, a w Fiorentinie by³ trenerem Jakuba B³aszczykowskiego i Bart³omieja Dr¹gowskiego. Od 2008 roku pracowa³ jednak w a¿ dziewiêciu klubach, ostatnio w Bordeaux.

Boniek mia³ siê te¿ kontaktowaæ z Nenadem Bjelic¹. Chorwat podobno by³by zainteresowany posad¹ selekcjonera Polaków, ale jeszcze nie teraz. We wrzeœniu by³y trener Lecha podpisa³ trzyletni kontrakt z NK Osijek, a po sukcesach w Dinamie Zagrzeb zacz¹³ byæ wymieniany w gronie kandydatów na przysz³ego trenera ojczystej reprezentacji.

Z polskiego podwórka p³yn¹ jak zwykle te same nazwiska: Micha³ Probierz, Piotr Stokowiec, Czes³aw Michniewicz, Jacek Magiera, niektórzy wierz¹ nawet w powrót Adama Nawa³ki. Na Marka Papszuna jest chyba za wczeœnie.

Ale mo¿e Boniek znów zaskoczy wszystkich i kadrê powierzy zupe³nie komuœ innemu. Nie brak te¿ g³osów, ¿e opiniê publiczn¹ potrzyma jeszcze w niepewnoœci i nastêpcê Brzêczka poznamy dopiero w lutym.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7