Poland

Zaszczepiono w Polsce ponad 600 tysięcy osób

Krystian Maj/KPRM

- Dzisiaj rozpoczê³a siê rejestracja dla seniorów 70+. To grupa licz¹ca 2,7 mln osób. Przez pierwsze 3 godziny zapisa³o siê ponad 150 tys. osób. Zainteresowanie jest bardzo du¿e - poinformowa³ szef KPRM Micha³ Dworczyk.

Do godziny 9.30 w pi¹tek w Polsce zaszczepiono przeciw koronawirusowi 603 809 osób. £¹czna liczba dawek dostarczonych do Polski do 1 257 300.

- Do koñca pierwszego kwarta³u dostarczonych do Polski zostanie ponad 3 mln szczepionek - zapowiedzia³ szef KPRM Micha³ Dworczyk. Doda³, ¿e stworzony system ma wiêksz¹ wydolnoœæ, ale ograniczeniem s¹ dostawy szczepionki.

- Chcemy zagwarantowaæ, ¿e ka¿dy senior w Polsce który bêdzie chcia³ zostanie zaszczepiony - powiedzia³. - Na godzinê 10:00 w ca³ej Polsce zosta³o 150 tys. wolnych terminów na szczepienia w pierwszy kwartale - doda³.

- ¯eby ograniczyæ problemy w zarejestrowaniu, udostêpniliœmy udogodnienia. Ka¿dy, kto us³yszy na infolinii, ¿e w jego miejscowoœci nie ma ju¿ terminów, mo¿e zostawiæ swój pesel i nr tel. Jak bêd¹ wolne terminy, do tej osoby zadzwoni konsultant - powiedzia³ Dworczyk.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it