Poland

Zarobić w Cedyni jak w Warszawie

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Kluczem do zmniejszenia kontrastów dochodowych w kraju s¹ inwestycje i zdalna praca, a nie g³êbsze siêganie do kieszeni klasy œredniej.

Trzeba by³o w 972 r. nie pokonywaæ margrabiego Hodona – tak sarkastycznie internauci komentowali na Twitterze informacjê, ¿e Cedynia, po³o¿ona zaledwie 75 km od Berlina, stolicy najbogatszego kraju Europy, wyl¹dowa³a na ostatniej pozycji przygotowanej przez GUS listy polskich miast wed³ug dochodów mieszkañców. A œciœle rzecz bior¹c, wed³ug mediany, która dzieli populacjê na dwie równe grupy (po³owa zarabia wiêcej, po³owa mniej) i lepiej mierzy zarobki ni¿ œrednia arytmetyczna, zawy¿ana przez kominy p³acowe.

Przeciêtny dochód mieszkañca Cedyni to 23 864 z³ rocznie, podczas gdy w Warszawie, mieœcie o najwy¿szej medianie dochodów w kraju, jest to 55 110 z³ (co GUS wyliczy³ na podstawie PIT pracowników najemnych za 2018 r.). W czo³ówce zarobków, obok wianuszka satelitów stolicy, widaæ Bogatyniê, Zb¹szynek, Lubin, s³owem – miasta z du¿ymi zak³adami przemys³owymi.

Z regu³y wy¿szy poziom dochodów idzie w parze z wiêkszymi nierównoœciami mierzonymi wskaŸnikiem Giniego, a wiêc i krytykowanymi wielkimi ró¿nicami spo³ecznymi. Od tego schematu odstaj¹ jednak Zb¹szynek (mediana dochodu 48 tys. z³) i Nowe Skalmierzyce (41 tys. z³), gdzie Gini, wyliczony przez GUS, jest najni¿szy w kraju – odpowiednio 0,32 i 0,31. To, co ³¹czy oba miasta, to wielkie, nowoczesne fabryki mebli.

Niestety w innych przypadkach ma³e zró¿nicowanie dochodów idzie na ogó³ w parze z niskim ich poziomem, a ten jest skutkiem s³abego rozwoju gospodarczego. Cen¹ za przyspieszony rozwój jest wysoki Gini, bêd¹cy skutkiem szybszego wzrostu p³ac w nowoczesnych firmach, a w takich miastach jak Warszawa – obecnoœci urzêdów centralnych, banków i firm o zasiêgu ogólnokrajowym.

Lewicuj¹cy ekonomiœci radz¹, by te kontrasty leczyæ za pomoc¹ zmniejszenia tzw. klina podatkowego dla niskich dochodów (dobry pomys³) i podwy¿szenia na drugim koñcu krzywej, czyli siêgniêcia do kieszeni klasy œredniej (pomys³ fatalny).

Tymczasem nie ma lepszego sposobu likwidacji kontrastów spo³ecznych ni¿ tworzenie dobrze p³atnych miejsc pracy dziêki inwestycjom przedsiêbiorstw. Recepta na ich przyci¹ganie nie jest skomplikowana: potrzeba sprzyjaj¹cej przedsiêbiorczoœci atmosfery w kraju, stabilnego i przyjaznego obywatelom prawa, dobrej infrastruktury komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, lotniczej). Plus dostêpu do zasobów nieŸle wykszta³conych kadr, a wiêc dobrych szkó³. Nie bez powodu – jak zauwa¿a GUS – na po³udniu kraju najwy¿sze dochody s¹ w miastach w pasie wzd³u¿ autostrady A4.

W przepisie tym jest jeszcze jeden sk³adnik: dobra telekomunikacja. W lockdownie okaza³o siê, ¿e wysoko p³atn¹ pracê mo¿na wykonywaæ wszêdzie, byle mieæ dostêp do szybkiego internetu. Dlatego ni¿sze ceny nieruchomoœci bêd¹ wyci¹gaæ z wielkich miast fachowców chc¹cych zamieniæ 40 mkw. w centrum na dom pod lasem. To trend widoczny ju¿ w USA, gdzie m³odzi, wykszta³ceni ludzie, nie chc¹c przep³acaæ za byle klitkê w Nowym Jorku, jad¹ na prowincjê w rodzinne strony i odkrywaj¹, ¿e tam ich dolary maj¹ du¿o wy¿sz¹ si³ê nabywcz¹. Œwiadome tego trendu firmy ju¿ badaj¹ odleg³e lokalne rynki pracy. Zdalna praca to potêga. I byæ mo¿e nadzieja dla polskich miasteczek. Kto by nie chcia³ zarabiaæ w Cedyni jak w Warszawie?

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7