Poland

Zaraza nie omija polskich kryminałów

Adobe Stock

Choæ mamy lepsze wyniki ni¿ S³owacja, Czechy, Wêgry, to i w polskich wiêzieniach nie oby³o siê bez zaka¿eñ. Na Covid-19 zachorowa³o ponad 1 tys. wiêŸniów. S¹ te¿ ofiary œmiertelne.

– Od pocz¹tku pandemii zaka¿enie potwierdzono u 1053 osadzonych – informuje „Rzeczpospolit¹" pp³k El¿bieta Krakowska, rzecznik prasowy dyrektora generalnego s³u¿by wiêziennej.

Z powodu zaka¿enia SARS-CoV-2, lub w wyniku powik³añ, zmar³y dwie osoby. Dziœ jeszcze obydwa przypadki bada prokuratura.

Wiêziennictwo jednak to nie tylko osadzeni. W ci¹gu roku na blisko 29 tys. funkcjonariuszy i pracowników s³u¿by wiêziennej zaka¿enie potwierdzono u 4598 osób. Z powodu zachorowania na Covid-19 lub w wyniku powik³añ zmar³o trzech funkcjonariuszy. Do 4 marca 2021 r. wykonano 4563 testów u osadzonych.

Jedyny przypadek ogniska epidemiologicznego w jednostkach penitencjarnych wyst¹pi³ w Zak³adzie Karym w Garbalinie. Dziœ jedynie trzech tam osadzonych jest zaka¿onych.

W polskich jednostkach penitencjarnych odsetek zaka¿onych wiêŸniów kszta³tuje siê na poziomie 0,15 proc. Dla przyk³adu w Czechach to 2,41 proc., S³owacji – 4,03 proc., a na Wêgrzech – 0,76 proc.

Co siê dzieje, kiedy wiêzieñ zg³asza objawy sugeruj¹ce zaka¿enie Covid-19? Jest konsultowany przez lekarza POZ w jednostce i kierowany na badanie w kierunku zaka¿enia. Kiedy w zak³adzie karnym nie ma lekarza, pomaga zespó³ ratownictwa medycznego. Do uzyskania wyniku badania osadzony zostaje objêty kwarantann¹.

Jak dzia³aj¹ wiêzienia w czasie zarazy? Krótko mówi¹c, w re¿imie sanitarnym. Otó¿ od 12 marca wszystkim wchodz¹cym na teren wiêzieñ mierzona jest temperatura. Funkcjonariusze pe³ni¹cy s³u¿bê w bezpoœrednim kontakcie z osadzonymi wyposa¿eni s¹ w œrodki ochrony indywidualnej (maseczki, rêkawiczki, przy³bice).

Wraz z rozwojem pandemii w Polsce s³u¿by zaostrzy³y procedury. Wstrzymano wizyty u wiêŸniów – osadzeni kontaktuj¹ siê z rodzinami za pomoc¹ komunikatora internetowego, nie wychodz¹ tak¿e do pracy poza zak³adami karnymi.

Czêœæ zak³adów wprowadzi³a te¿ dodatkowe obostrzenia, np. zrezygowa³a czasowo z nabo¿eñstw.

W porozumieniu z g³ównym inspektorem sanitarnym opracowano równie¿ algorytmy postêpowania w razie podejrzenia lub zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2. Precyzuj¹ one zasady postêpowania w ró¿nych, odmiennych przypadkach, np. w  zwi¹zku z doprowadzeniem do jednostki osoby ze stwierdzonym zaka¿eniem, osoby podejrzewanej o zaka¿enie czy osoby powracaj¹cej z zagranicy.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals