Poland

Zandberg o wywiadzie Kaczyńskiego: To nie świadczy o sile

Adrian Zandberg

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Jak czytam wywiad Jaros³awa Kaczyñskiego to widaæ w nim frustracjê, poczucie utraty kontroli nad funkcjonowaniem obozu politycznego - tak Adrian Zandberg, pose³ partii Razem, skomentowa³ wywiad, jakiego prezes PiS udzieli³ PAP.

Zandberg, na pytanie jak siê czuje g³osuj¹c wspólnie z Solidarn¹ Polsk¹ odpar³, ¿e "to pytanie do Zbigniewa Ziobry o to, jak on siê czuje w tej nowej sytuacji, kiedy g³osuje przeciwko rozwi¹zaniom rz¹dowym". Jednoczeœnie Zandberg oceni³, ¿e "to siê pewnie bêdzie zdarza³o".

Mówi¹c o wywiadzie, jakiego Kaczyñski udzieli³ PAP-owi, Zandberg stwierdzi³, ¿e "je¿eli ktoœ musi udzielaæ takich wywiadów publicznie, to raczej nie pokazuje w ten sposób swojej si³y". Jak doda³ dziœ wiêkszoœæ rz¹dowa "zale¿y w du¿ym stopniu z jednej strony od Zbigniewa Ziobry, a z drugiej od Jaros³awa Gowina".

Jednoczeœnie - wed³ug Zandberga - spory w Zjednoczonej Prawicy raczej nie doprowadz¹ do jej rozpadu poniewa¿ "te œrodowiska polityczne skupia bardzo prosta wiedza o tym, ¿e w chwili, kiedy siê ostatecznie pok³óc¹ to po prostu utrac¹ w³adzê".

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought