Poland

Zandberg: Dwoje organizatorów protestów - Kaczyński i Przyłębska

Spór o aborcjê

Adrian Zandberg

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Z za¿enowaniem ogl¹dam przedstawicieli prawicy, którzy w tym momencie ciesz¹ siê z tego, ¿e policjanci naruszaj¹ prawa demonstrantów - powiedzia³ Adrian Zandberg z partii Razem, komentuj¹c sobotni¹ demonstracjê kobiet w centrum Warszawy i reakcjê funkcjonariuszy.

W centrum Warszawy odby³a siê demonstracja, zwo³ana w 102. rocznicê uzyskania przez Polki praw wyborczych. Manifestanci protestowali przeciwko wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji. Policja powtarza³a przez megafony komunikaty o nielegalnoœci zgromadzenia i apelowa³a o zejœcie z jezdni. Czêœæ uczestników by³a legitymowana przez funkcjonariuszy. Uczestnicy manifestacji skar¿yli siê, ¿e mundurowi otaczali grupki demonstrantów i nie pozwalali im wyjœæ poza kordon, do czasu wylegitymowania ka¿dego z osobna.

Dowiedz siê wiêcej: Protest kobiet w Warszawie. Policja zatrzyma³a demonstracjê

W trakcie manifestacji pos³anka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej „zosta³a zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej” - jak napisa³ na Twitterze jej kolega klubowy Micha³ Szczerba.

- By³am na proteœcie, poszliœmy ca³¹ grup¹ pos³anek i pos³ów, po poprzednich doœwiadczeniach wiedz¹c, ¿e trzeba to obserwowaæ, monitorowaæ. I tak, jak absolutnie jestem zwolenniczk¹ praw kobiet, liberalnego prawa aborcyjnego, jestem wœciek³a na ten Trybuna³ Konstytucyjny, tak to, co dziœ widzieliœmy, by³o tak niesamowicie niem¹dr¹ akcj¹ policji, ¿e a¿ ciê¿ko uwierzyæ - powiedzia³a sama Nowacka w rozmowie z TVN24. - Tu nie chodzi o to, ¿e dosta³am faktycznie z bardzo bliskiej odleg³oœci - 30-50 cm - gazem w twarz, pokazuj¹c legitymacjê poselsk¹, ale o ca³oœæ tego, co tam siê dzia³o - doda³a.

Nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Sto³ecznego Policji, poinformowa³, ¿e skierowani na miejsce funkcjonariusze z wydzia³u kontroli maj¹ zweryfikowaæ czy dosz³o do takiego zdarzenia i dlaczego pos³anka zosta³a spryskana gazem. Jednak jeszcze w sobotê w mediach spo³ecznoœciowych opublikowane zosta³y zdjêcia, dokumentuj¹ce, ¿e Nowacka zosta³a potraktowana gazem z bardzo bliskiej odleg³oœci.

W programie Polsat News nawi¹za³ do tego Adrian Zandberg z Razem, pytany o to, czy zachowanie policji wymaga wyjaœnieñ. - Ale co tu wyjaœniaæ? S¹ nagrania. Kiedy pos³anka Magdalena Biejat zosta³a spryskana gazem te¿ us³ysza³em, ¿e sprawa wymaga wyjaœnienia. I co zrobiliœcie? Nic - mówi³ polityk, przypominaj¹c, ¿e 10 dni temu równie¿ jego kole¿anka klubowa zosta³a potraktowana gazem przez policjê w czasie protestów. - Podesz³am do nich z legitymacj¹ poselsk¹. Prosi³am, by nie u¿ywali si³y. W tym momencie policjant strzeli³ mi gazem w twarz - opowiada³a wówczas Biejat.

- Z za¿enowaniem ogl¹dam  przedstawicieli prawicy, którzy w tym momencie ciesz¹ siê z tego, ¿e policjanci naruszaj¹ prawa demonstrantów. By³bym równie zdecydowany i równie oburzony, gdyby to pani Miros³awa Stachowiak-Ró¿ecka (która te¿ by³a goœciem w programie - red.) - pod innymi rz¹dami - zosta³a spa³owana, albo opryskana gazem przez funkcjonariuszy policji - kontynuowa³ Zandberg.  Bo to s¹ zasady, których powinna polska policja przestrzegaæ. M.in. dlatego nasz klub z³o¿y³ ustawê, która zobowi¹zuje policjantów do tego, ¿eby nosili identyfikatory, zawsze. Bo inaczej zawsze bêdzie pokusa nadu¿ywania w³adzy - zauwa¿y³.

Pose³ Lewicy zauwa¿y³, ¿e to wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego wyprowadzi³ kobiety na ulicy. - Prawica szuka organizatorek demonstracji. Informujê: jest ich dwoje. Pan Kaczyñski i pani Przy³êbska. Pani Przy³êbska ukrywa siê bodaj¿e w Berlinie. To oni wyprowadzili ludzi na ulice w pandemii. Szukacie odpowiedzialnych? To ju¿ znacie nazwiska - przekonywa³.

W niedzielê na godz. 17:00 zaplanowana jest konferencja prasowa nadkom. Sylwestra Marczaka, rzecznika Komendanta Sto³ecznego Policji.

Football news:

The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator