Poland

Zakup mediów ma wesprzeć detal

Wywiady

Rzeczpospolita, Mi³osz Poloch

Wchodzimy tylko w te obszary, które przynios¹ wymierne korzyœci finansowe i umo¿liwi¹ rozwój naszych biznesów – tak o zakupie Polska Press mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Gdy pó³ roku temu po decyzji KE odnoœnie do Lotosu rozmawialiœmy o tworzeniu silnego koncernu multienergetycznego, nic nie wspomina³ pan o zakupach mediów. Sk¹d ta wizja, co siê wydarzy³o?

To prawda, rozmawialiœmy o wyzwaniach, przed jakimi stoj¹ koncerny paliwowo-energetyczne, o poszerzaniu obszarów dzia³alnoœci, o rozwoju poprzez inwestycje i akwizycje. Ale rozmawialiœmy te¿ o stacjach paliw, koniecznoœci rozwoju detalu, w tym sprzeda¿y pozapaliwowej. I konsekwentnie inwestujemy w ten obszar. Chcemy maksymalnie wykorzystywaæ synergie, zwiêkszaæ sprzeda¿ pozapaliwow¹, w tym produktów pod w³asnymi markami, zdobywaæ nowych klientów. Zakup Polska Press przede wszystkim wpisuje siê w szerszy plan dynamicznego rozwoju sprzeda¿y detalicznej. Temu s³u¿y te¿ przejêcie Ruchu czy stworzenie od podstaw domu mediowego. To wszystko jest powi¹zane. Przeniesienie kompetencji reklamowych do wewn¹trz organizacji oznacza nie tylko optymalizacjê kosztów. Do tego do³o¿ymy us³ugi kurierskie, które zbudujemy na bazie Ruchu i zoptymalizujemy logistykê w tych wszystkich obszarach. Je¿eli rozbudowujemy detal, to musimy te¿ inwestowaæ w kana³y informacyjne dla klienta.

Zapowiadaliœcie, ¿e po przejêciu Ruchu zaprezentujecie konkretn¹ strategiê jego rozwoju? Kiedy poznamy szczegó³y?

W najbli¿szych tygodniach zaprezentujemy zupe³nie nowe formaty detaliczne. W ten sposób bêdziemy mogli szerzej promowaæ nasze marki i kultowe ju¿ produkty, jak kawa czy hot dog. W ci¹gu dwóch lat chcemy te¿ postawiæ 2 tys. maszyn paczkowych. A poprzez wykorzystanie przewag logistycznych i maj¹c obecnie ³¹cznie ponad 3 tys. punktów sprzeda¿y w ca³ej Polsce, rozwiniemy us³ugi kurierskie. Musimy wejœæ na wy¿szy poziom z nasz¹ sprzeda¿¹ detaliczn¹, a wykorzystanie potencja³u Ruchu ten proces przyspieszy. Gdybym chcia³ od podstaw zbudowaæ ca³¹ logistykê w tym zakresie, to trwa³oby to co najmniej dwa lata. Przejêcie spó³ki Ruch bardzo skraca te dzia³ania. To wa¿ne, bo chc¹c odnieœæ sukces, trzeba dzia³aæ szybko. Preferencje klientów zmieniaj¹ siê przecie¿ tu i teraz.

Jak popatrzymy na strukturê sprzeda¿y detalicznej na stacjach Orlenu, to w pierwszej trójce nie mamy gazet. Poza paliwami, kaw¹ czy hot dogami bardzo dobrze sprzedaje siê alkohol. Sk¹d by³ pomys³, ¿eby wchodziæ w prasê? Zrozumia³bym, jakby Orlen wszed³ w produkcjê alkoholu.

Wchodzimy tylko w te obszary, które przynios¹ wymierne korzyœci finansowe i umo¿liwi¹ rozwój naszych biznesów. Ale jak ju¿ pan pyta o produkcjê alkoholu, to nie ma takiego obszaru dzia³alnoœci w Statucie Orlenu. Natomiast jest wpisane wydawanie gazet. Notabene ten punkt wprowadzili nasi poprzednicy w 2010 roku za czasów koalicji PO -PSL! To tak na marginesie, bo najwiêcej emocji wzbudza zakup wydawnictwa spó³ki Polska Press od niemieckiego w³aœciciela wœród polityków opozycji. Formu³owane s¹ nawet tak absurdalne twierdzenia, ¿e transakcja mo¿e byæ niezgodna z Konstytucj¹ RP, a to nieprawda. Jeszcze raz podkreœlam, to transakcja o charakterze stricte biznesowym. Zosta³a przeprowadzona transparentnie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i regu³ami korporacyjnymi. Polska Press to nie tylko 20 tytu³ów prasowych, ale przede wszystkim witryny internetowe z ok. 17,5 mln u¿ytkownikami. A to znakomite narzêdzie dotarcia do klientów, ale równie¿ przeprowadzenia badañ choæby w zakresie preferencji zakupowych. To najprostsze wyjaœnienie, dlaczego Polska Press bardzo dobrze wpisuje siê w dynamiczny rozwój obszaru detalicznego, który rocznie generuje zysk operacyjny na poziomie ponad 3 mld z³ i ma wzrostow¹ tendencj¹. Stawiamy na rozwój detalu równie¿ poza stacjami paliw, tym bardziej, ¿e sprzeda¿ pozapaliwowa roœnie coraz bardziej. Zreszt¹ tak dzia³aj¹ równie¿ nasi zagraniczni konkurenci, choæby Circle K. Chc¹c wpisaæ siê w ten trend, nie bêdziemy budowaæ stacji ko³o stacji, bo by³oby to po prostu nieefektywne.

Chodzi bardziej o prasê czy logistykê?

Przecie¿ nie kupiliœmy Ruchu tylko z powodu kolporta¿u prasy. To tylko czêœæ rozwoju biznesu, na dodatek, co wszyscy wiemy, w dobie cyfryzacji nie ma szans na tendencjê wzrostow¹. Aktywa Ruchu s¹ dla nas doskona³ym uzupe³nieniem naszych kompetencji. Kioski Ruchu to przede wszystkim œwietna lokalizacja, dostêp do klientów w ca³ej Polsce. To te¿ know-how, który bêdzie wspieraæ rozwój nowych formatów poza stacjami paliw czy us³ug kurierskich. Je¿eli przy okazji jest tam kolporta¿ prasy, to te¿ mo¿emy go wykorzystaæ, optymalizuj¹c ca³¹ logistykê. A to z kolei obni¿y koszty w ca³ym ³añcuchu dostaw.

A po co pan kupi³ Polska Press?

Bo to dobry biznes. Rentowna spó³ka, która generuje pozytywne przep³ywy pieniê¿ne i dysponuje olbrzymi¹ baz¹ u¿ytkowników w internecie, do których mo¿emy dotrzeæ z nasz¹ ofert¹. To ma³o? A to tylko niewielka czêœæ synergii. Mia³em na stole dobr¹ ofertê i z niej skorzysta³em. Gdyby chodzi³o o prywatn¹ spó³kê, nikt tym tematem by siê nie interesowa³. Rynek sprzeda¿y detalicznej zmienia siê dynamicznie na ca³ym œwiecie. Kluczem do sukcesu jest szybka identyfikacja potrzeb klientów i skuteczne dotarcie do nich z ofert¹. My nie chcemy wywa¿aæ drzwi, woleliœmy kupiæ w³aœciwy klucz.

A jak zmieniaj¹ siê te preferencje klienta?

Przede wszystkim bardzo szybko i to w³aœnie stanowi wyzwanie. W tym ca³ym biznesie jedyn¹ trwa³¹ wartoœci¹ jest klient, ca³a reszta to ewoluuj¹ce trendy. Aby sprostaæ konkurencji, trzeba je odpowiednio wczeœnie zdiagnozowaæ i dostosowaæ do nich swoj¹ dzia³alnoœæ. Dziœ na stacjach sprzedaje siê paliwo, produkty pozapaliwowe, s¹ us³ugi gastronomiczne i us³ugi myjni, ale dynamicznie roœnie zapotrzebowanie na us³ugi kurierskie. A w przysz³oœci bêdziemy sprzedawaæ zielon¹ energiê elektryczn¹ czy wodór, a najlepiej wszystko razem. Intensywnie rozwija siê dzia³alnoœæ sprzeda¿y przez internet. Po to potrzebujemy kana³ów informacyjnych, ¿eby dobrze poznaæ oczekiwania klienta i je spe³niaæ. Musimy budowaæ portfel us³ug uszyty na miarê trendów, które obowi¹zuj¹ i pojawi¹ siê niebawem.

W zwi¹zku z tym, ¿e tworzy pan nowy segment, to nie by³by pan zainteresowany poszerzeniem grona? W Polska Press mamy dzienniki regionalne, tygodniki, internet. Nie kusi pana, ¿eby poszerzyæ ten segment o radio ZET?

W przypadku akwizycji nie jest wa¿ne, czy coœ kogoœ kusi czy nie. Wa¿ne jest, czy ma to sens biznesowy. Kupiliœmy Polska Press, bo to dobry biznes, co pokaza³y nam analizy zrobione wewnêtrznie, ale i przez renomowanych ekspertów zewnêtrznych. Przed nami kluczowy element tego procesu – integracja w ramach ca³ej Grupy Orlen, tak aby maksymalnie wykorzystaæ synergie. Na tym bêdziemy siê koncentrowaæ. Natomiast nie by³o i nie ma tematu nabycia radia ZET.

A zakup innych mediów wchodzi w grê?

Nie planujemy zakupu innych mediów.

PrzejdŸmy do g³ównego biznesu Orlenu. Co z fuzj¹ z Lotosem? Wydaje siê, ¿e ten proces straci³ impet.

Proszê to powiedzieæ naszemu zespo³owi, który zajmuje siê fuzj¹ i doradcom przy tym procesie, którzy pracuj¹ 24/7 nad przejêciem Lotosu. Impet nie jest wytracony mimo trudnych warunków zwi¹zanych z pandemi¹. Idziemy do przodu. Komisja Europejska okreœli³a pewne ramy czasowe, ustaliliœmy warunki zaradcze. Ca³y czas trwaj¹ rozmowy z partnerami i maj¹ swoj¹ dynamikê. To nie s¹ ³atwe rozmowy, wymagaj¹ zaanga¿owania wielu osób, tak aby wypracowaæ model korzystny dla obu spó³ek, akcjonariuszy i polskiej gospodarki. Przeprowadzimy tê fuzjê, zgodnie z planem.

Zmierza pan w kierunku wymiany aktywów czy sprzeda¿y?

Zdecydowanie stawiam na ten pierwszy wariant, czyli wymianê aktywów.

A g³oœno zapowiadane inwestycje w petrochemiê? Tu zdaje siê impet faktycznie zosta³ ostatnio wytracony?

Wrêcz przeciwnie. Dzia³amy w ramach za³o¿onego harmonogramu. To du¿e inwestycje, których przygotowanie wymaga czasu, o czym informowaliœmy. Najpierw wykonaliœmy wstêpne prace przygotowawcze, obejmuj¹ce realizacjê studiów wykonalnoœci oraz koncepcji. W 2020 r. weszliœmy w fazê projektowania zarówno dla instalacji Kompleksu Olefin, instalacji Kompleksu Fenolu, a tak¿e infrastruktury dla Zak³adu Produkcyjnego w P³ocku. To podstawa do pozyskania ofert na wykonawców. Zak³adamy, ¿e w przypadku Kompleksu Olefin finaln¹ decyzjê inwestycyjn¹ w oparciu o uzyskane oferty podejmiemy w drugim kwartale 2021 r., w tym roku planujemy te¿ podj¹æ analogiczn¹ decyzjê dla Kompleksu Fenol. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e musimy mieæ odbiorców dla naszych produktów – te negocjacje ca³y czas trwaj¹. Od pocz¹tku zreszt¹ zapowiadaliœmy, ¿e najwiêksze œrodki, które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio z faz¹ realizacyjn¹, przypadn¹ na lata 2022 i 2023. Taka jest specyfika tych wszystkich projektów inwestycyjnych. Równolegle prowadzimy wa¿ne inwestycje w spó³kach zale¿nych, które umo¿liwi¹ im dalszy dynamiczny rozwój. W spó³ce Anwil rozbudowujemy instalacje do produkcji nawozów, co nie tylko zwiêkszy moce produkcyjne o 50 proc. i przyniesie wzrost zysku operacyjnego EBITDA spó³ki o blisko 245 mln z³ rocznie, ale te¿ poszerzy ofertê spó³ki o nowe produkty. Z kolei Orlen Po³udnie przekszta³camy w nowoczesn¹ biorafineriê, m.in. poprzez budowê instalacji do produkcji ekologicznego glikolu, któr¹ sfinalizujemy w tym roku. Do koñca 2021 r. powstanie tam równie¿ wytwórnia wodoru. Jak widaæ, nie zwalniamy tempa.

W grudniu na szczycie Rady Europejskiej zapad³a decyzja, ¿e UE zwiêkszy redukcjê emisji CO2 z 40 do 55 proc. do 2030 r. Jak to wp³ynie na wasz¹ strategiê?

Nie bêdzie to mia³o prze³o¿enia, bo mamy œciœle okreœlone tempo zazieleniania siê Orlenu. Jako pierwsza firma w tej czêœci Europy og³osiliœmy osi¹gniêcie neutralnoœci emisyjnej do 2050 r. Jak to zrobimy? Wdra¿aj¹c konkretne rozwi¹zania, które zaplanowaliœmy, na razie w perspektywie do 2030 r. To miêdzy innymi zmniejszenie emisyjnoœci obecnych aktywów produkcyjnych, ale te¿ nowe inwestycje, w tym w rozwój paliw alternatywnych na przyk³ad wodoru. To plan realny do wdro¿enia.

Czemu przedstawiliœcie plan tylko na dziesiêæ lat?

Bo jesteœmy odpowiedzialni. To, co og³aszamy, realizujemy. Zmieniaj¹ siê technologie, nie mo¿emy odpowiedzialnie prognozowaæ projektów w perspektywie powy¿ej dziesiêciu lat, bo takie projekty mog¹ byæ ju¿ wtedy nieop³acalne do wykonania. Okreœliliœmy do 2030 r. to, co realnie mo¿emy zrobiæ. Tylko w odniesieniu do aktywów produkcyjnych mamy 60 inicjatyw, czêœæ z nich to gotowe projekty, które ju¿ realizujemy. W tym portfelu mieszcz¹ siê pewne pilota¿e technologii, które chcielibyœmy skalowaæ po 2030 r., i w tym sensie dbamy o d³ugofalow¹ redukcjê emisji ju¿ dziœ. Powstaj¹ instalacje, które maj¹ zupe³nie inn¹, du¿o mniejsz¹ emisyjnoœæ. Szukamy te¿ zielonego finansowania.

Co jest dla pana najwiêkszym wyzwaniem, jeœli chodzi o morsk¹ energetykê wiatrow¹?

Przy inwestycjach w offshore najwiêkszym wyzwaniem nie jest to, co widzimy, tylko to, o czym siê nie mówi, czyli otoczenie regulacyjne. Bardzo dobr¹ informacj¹ jest ustawa offshorowa. Nie bojê siê o wiedzê technologiczn¹. To kwestia doboru w³aœciwego partnera bran¿owego. Partner musi wnieœæ tê wiedzê, a sama technologia ju¿ jest i co wa¿ne ci¹gle siê rozwija. Wyzwaniem jest zabezpieczenie zaplecza logistyczno-serwisowego, dostarczenie elementów na potrzeby inwestycji. To te¿ olbrzymia szansa rozwojowa dla wielu polskich firm i polskiej gospodarki. I w tych obszarach musimy rozwijaæ kompetencje. Orlen nie wyhamowa³ z procesami przygotowawczymi przy projekcie offshore, wrêcz je przyspieszyliœmy. Bêdziemy siê ubiegaæ o wiêksz¹ liczbê koncesji. Orlen bêdzie siê stara³, by mieæ jak najwiêkszy udzia³ w tej energii.

Jakie podejœcie do tzw. local content pan przewiduje w tej inwestycji?

Wa¿nym elementem local content jest prowadzenie projektów przez polskie firmy takie jak nasza, bo wiemy, jak dobrze wspó³pracowaæ z polskimi dostawcami. Doœwiadczenie budowy pierwszej farmy pozwoli nam zwiêkszyæ potencja³ na przysz³oœæ i realizowaæ projekty nie tylko w Polsce, a tym samym dawaæ te¿ szanse polskim firmom na dalsz¹ ekspansjê. Projekty offshore to ogromna mo¿liwoœæ dla polskich firm z ró¿nych bran¿, ale te¿ szansa dla lokalnego i krajowego rynku pracy i stworzenia nowych specjalizacji. Czêsto rozmawiam o tym z panem premierem Morawieckim i wicepremierem Sasinem, którzy to doskonale rozumiej¹. W najbli¿szym czasie bêdziecie pañstwo poinformowani o partnerze Orlenu w tym zakresie.

Jaki chce pan mieæ udzia³ z partnerem?

PKN Orlen zachowa wiêkszoœciowy pakiet udzia³ów w Baltic Power, spó³ce, która realizuje nasz pierwszy projekt morskiej elektrowni wiatrowej. Chcemy jednak czerpaæ jak najwiêcej wiedzy i doœwiadczeñ od przysz³ego partnera, dlatego w zakresie operacyjnym wspó³praca powinna byæ zrównowa¿ona.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7