Poland

Zakopana istota człowieka

"Wykopaliska" Simona Stone'a to oparta na faktach historia odkrycia bezcennych anglosaskich skarbów z VII wieku, jednego z najwa¿niejszych wydarzeñ tego typu w dziejach œwiata. Edith Pretty (Carey Mulligan), arystokratka, wdowa samotnie wychowuj¹ca syna i w³aœcicielka ziemska, na której rozleg³ych ziemiach znajduje siê kilka zagadkowych kopców, zatrudnia Basila Browna (Ralph Fiennes), archeologa amatora z klasy robotniczej, by ten przyjrza³ siê sprawie.

Instytucjonalny, ekonomiczny i kulturowy wymiar przedsiêwziêcia wspó³gra tu z subtelnymi portretami bohaterów, miêdzy którymi wykszta³ca siê niezdefiniowana wiêŸ. Co jednak istotniejsze, re¿yser zadaje pytania du¿o g³êbsze, a mianowicie o istotê cz³owieczeñstwa oraz o to, jaki wp³yw na ludzkie dziedzictwo maj¹ wytwarzane przez Homo sapiens dobra. Innymi s³owy: co zostanie po mieszkañcach planety po ich œmierci? Czy pamiêæ o poszczególnych jednostkach przetrwa? Czy odporne na up³yw czasu wyroby bêd¹ mia³y jakieœ znaczenie? Nie bez powodu Stone wplata w ca³oœæ wisz¹ce nad wszystkimi poczucie zbli¿aj¹cego siê koñca: tak indywidualnego (choroba g³ównej bohaterki), jak i zbiorowego (akcja toczy siê w momencie, gdy nad Wielk¹ Brytaniê nadci¹ga widmo wojny i nazistowskich nalotów).

Przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ wp³ywaj¹ na siebie nieustannie i s¹ ucieleœniane przez pielêgnuj¹cego to, o czym ³atwo zapomnieæ, Basila. Œwiadczy o tym nie ...

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies