Poland

Zakończyła się konserwacja ołtarza Wita Stwosza

W Bazylice Mariackiej w Krakowie zakoñczy³y siê trwaj¹ce piêæ lat prace zwi¹zane z odnowieniem O³tarza Wita Stwosza.

O³tarz powsta³ 530 lat temu, wczeœniej odnawiany by³ siedemdziesi¹t lat temu (w latach 1946-49). Prace zakoñczone teraz rozpoczê³y siê w 2015 roku.

Obecnie odnowione arcydzie³o sk³adane jest z powrotem w ca³oœæ. Jak podaje Spo³eczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa rozpoczêta w 2015 roku odnowa trwa³a szeœæ sezonów. O³tarz zinwentaryzowano metod¹ skanowania laserowego 3D. Konserwatorzy korzystali z wyników analiz fizyko-chemicznych i tomografii komputerowej. Prace prowadzono na zapleczu o³tarza i w pomieszczeniach prezbiterium œwi¹tyni zaadaptowanych na pracownie konserwatorskie.

Konserwatorzy zapowiadaj¹ przygotowanie publikacji, które podsumuj¹ najnowsze ustalenia dotycz¹ce warsztatu Wita Stwosza i stosowanych w nich technik, pierwotnej formy o³tarza, historii jego poprzednich konserwacji.

Ca³oœæ prac kosztowa³a 13,7 mln z³. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zapewni³ z tego 10 mln z³. Pozosta³¹ czêœæ pokry³y dotacje ministerstwa kultury, gminy Kraków, œrodki w³asne Parafii Mariackiej i datki od darczyñców. Prace wykona³ zespó³ specjalistów pod kierunkiem konserwatora dr. hab. Jaros³awa Adamowicza.

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident