Poland

„Żaden kapłan nigdy już nie powinien nikogo skrzywdzić”

Koœció³

Bp Marek Solarczyk

Bp Marek Solarczyk: Jestem pe³en determinacji w uporz¹dkowaniu tych trudnych, ale bardzo wa¿nych spraw

PAP, Piotr Polak

Wszystkie sprawy dotycz¹ce wykorzystywania ma³oletnich musz¹ byæ wyjaœnione, a winni sprawiedliwie ukarani – mówi bp Marek Solarczyk, ordynariusz radomski.

Zakoñczy³o siê œledztwo w sprawie ks. S. Prokuratura stwierdzi³a, ¿e wielokrotnie wykorzystywa³ seksualnie osoby ma³oletnie, ale z uwagi na przedawnienie sprawa zosta³a umorzona. Co ksi¹dz na to?

Dla mnie, ca³ego Koœcio³a radomskiego, ale i w ogóle Koœcio³a, to sprawa bardzo trudna i bolesna. Coœ takiego nigdy nie powinno siê by³o zdarzyæ. Dziœ trzeba siê z tym zmierzyæ, przejœæ przez to trudne doœwiadczenie, doprowadziæ do oczyszczenia i uzdrowienia. Jako biskup radomski przepraszam przede wszystkim tych, którzy zostali skrzywdzeni, a tak¿e tych, którzy s¹ tymi faktami zgorszeni. Chcia³bym zrobiæ wszystko, by przypadki skrzywdzenia przez kap³anów nigdy nie mia³y ju¿ miejsca. Dlatego kilka dni temu og³oszone i wdro¿one w ¿ycie zosta³y w naszej diecezji „Normy ochrony dzieci i m³odzie¿y" wraz z „Normami proceduralnymi", które maj¹ przede wszystkim przyczyniæ siê do w³aœciwej troski duszpasterskiej wobec dzieci i m³odzie¿y. Podaj¹ one precyzyjne wskazania, jakie nale¿y stosowaæ w przypadku zg³oszenia takich spraw. Normy te maj¹ m.in. zapobiec przed³u¿aniu trwania procedur, a tym bardziej ich zaniedbania. Bardzo mocno podkreœlaj¹ one ochronê i wsparcie dla osób skrzywdzonych.

Ksi¹dz nie zostanie ukarany przez cywilny wymiar sprawiedliwoœci. A przez Koœció³?

W 2019 roku, gdy z³o¿one zosta³o zawiadomienie do prokuratury, ksi¹dz zosta³ odwo³any z urzêdu proboszcza i odsuniêty od jakiejkolwiek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. Uruchomione zosta³o wstêpne dochodzenie kanoniczne, a 30 grudnia ub.r. biskup Henryk Tomasik wyda³ dekret rozpoczynaj¹cy w diecezji radomskiej jego proces karno-administracyjny. Przeprowadzone czynnoœci procesowe bêd¹ rozpatrywa³y tê sprawê wed³ug wszelkich norm Koœcio³a, a ustalenia prokuratury bêd¹ tak¿e wziête pod uwagê.

Wiem, ¿e kilka dni temu rozmawia³ ksi¹dz z jedn¹ z osób pokrzywdzonych przez ks. S.

Tak, rozmawialiœmy telefonicznie. By³a to dla mnie bardzo wa¿na, pod wieloma wzglêdami, rozmowa. Mam nadziejê, ¿e dla tego pana równie¿.

Z innymi pokrzywdzonymi te¿ chcia³by ksi¹dz porozmawiaæ?

Oczywiœcie, ¿e tak. Jeœli tylko oni bêd¹ chcieli rozmawiaæ ze mn¹, to jestem do tego gotów. Jestem otwarty. Spotyka³em siê ju¿ wczeœniej z osobami pokrzywdzonymi, nie tylko w Koœciele, i z szacunkiem podchodzê do nich. Chcia³bym pomóc im pokonaæ ból i uleczyæ doznane krzywdy. Chcia³bym te¿ prosiæ wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni lub maj¹ wiedzê o krzywdzie innych, by zg³aszali siê do delegata do spraw ochrony dzieci i m³odzie¿y, którym jest w naszej diecezji ks. Jaros³aw Wojtkun – kontakt do niego jest na naszej stronie internetowej – lub do mnie. Wszystkie takie sprawy musz¹ byæ wyjaœnione, a winni krzywdzenia dzieci sprawiedliwie ukarani.

Wiele razy s³yszeliœmy takie s³owa...

Ale ja naprawdê jestem pe³en determinacji w uporz¹dkowaniu tych trudnych, ale bardzo wa¿nych spraw.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals