Poland

Za kilka lat będziemy latać na wodorze

Produkuj¹ca ju¿ ma³e samoloty elektryczne s³oweñska firma Pipistrel bierze siê za projekt pasa¿erskiej maszyny napêdzanej wodorem.

Pipistrel Miniliner ma byæ idealnym rozwi¹zaniem na trasy regionalne. Samolot bêdzie mia³ 20 foteli pasa¿erskich i na jednym tankowaniu ekologicznym paliwem powinien przelecieæ 1000 km. Szacunki wskazuj¹, ¿e maszyna pozwoli obni¿yæ koszty eksploatacyjne w stosunku do obecnych samolotów podobnego typu nawet o 40 proc. Producent liczy, ¿e otrzyma pe³n¹ certyfikacjê najpóŸniej do 2030 roku.

Ca³e przedsiêwziêcie wspó³finansowane jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach programu Unifier 19, który ma pomóc wprowadziæ na rynek zeroemisyjne lub niemal zeroemisyjne œrodki transportu lotniczego.

S³oweñski Pipistrel znany jest z poszukiwania alternatywnych rodzajów napêdów dla samolotów. Przed dwoma laty do seryjnej produkcji wszed³ pierwszy samolot elektryczny tej firmy - ma³y ultralekki Alpha Electro. Wa¿¹ca 300 kg dwumiejscowa maszyna utrzymuje siê w powietrzu godzinê i jest w stanie pokonaæ oko³o 160 km. Pe³ne „zatankowanie" pr¹dem to koszt oko³o 15-20 z³. Samolot jest obecnie wykorzystywany g³ównie w celach szkoleniowych.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies