Poland

Za czym kolejka ta stoi?

Adwokaci przed sal¹ rozpraw

Fotorzepa / Jakub Osta³owski

Tu¿ przed wybuchem pandemii broni³em w ciekawej, gdzie Prokurator Generalny wniós³ kasacjê z powodu niewspó³miernoœci kary, korzystaj¹c z – niekonstytucyjnego moim zdaniem – wy³omu w zasadzie równoœci wobec prawa wyra¿onej w art. 32 Konstytucji. Pe³nomocnik pokrzywdzonego nie móg³by bowiem wnieœæ w tej¿e sprawie nadzwyczajnego œrodku zaskar¿enia (por. 523 § 1 i 1a KPK). Nie sadzi³em wówczas, ¿e ju¿ pó³ roku póŸniej, na w³asnej skórze poczujê podobn¹ nierównoœæ, tak¿e zwi¹zan¹ z procesem karnym. I to przy wykonywaniu obowi¹zków zawodowych.

Mo¿e nie wszyscy wiedz¹, ¿e w wiêkszoœci warszawskich s¹dów, adwokat udaj¹c siê na rozprawê, musi przy wejœciu podaæ pracownikom ochrony sygnaturê akt sprawy, godzinê rozpoczêcia i swoje nazwisko. Prokurator bior¹cy udzia³ w tym samym posiedzeniu wchodzi jedynie okazuj¹c legitymacje s³u¿bow¹, Logiczne, przecie¿ przychodzi do pracy. Prokuratora i obroñcê ³¹czy tylko obowi¹zek zakrywania nosa oraz ust oraz poddania siê sprawdzeniu temperatury cia³a.

Sprawdzenie temperatury trwa sekundê.

60 razy d³u¿ej trwaj¹ natomiast adwokackie wyjaœnienia odnoœnie do sygnatury akt oraz godziny rozpoczêcia sprawy i szukanie stosownej wokandy wœród kilkunastu spoczywaj¹cych na ochroniarskim stole. Bez odnalezienia tej w³aœciwej nie wejdziemy do s¹du. Sytuacja komplikuje siê, gdy dzia³amy jako substytut albo ustanowiono nas „za piêæ dwunasta", a nasze nazwisko na wokandzie nie widnieje. Formalnie nie jesteœmy przecie¿ uczestnikiem ani stron¹ procesu.

Minuta t³umaczenia i szukania, to pozornie krótko, wyobraŸmy sobie jednak, co siê dzieje u wejœcia do sadu o godzinie 9.00. Sytuacja mo¿e jeszcze bardziej skomplikowaæ, gdy bronimy w sprawie, w której na ³awie oskar¿onych zasiadaj¹ dajmy na to 34 osoby.

Czy ktoœ pomyœla³, co bêdzie, gdy 34 obroñców i mo¿e nawet tylu¿ pods¹dnych stawi siê jednoczeœnie na tê sama godzinê u wejœcia do s¹du? £atwo policzyæ. Na rozprawê wyznaczon¹ na 10.00 trzeba bêdzie przyjœæ oko³o 8.50, a wiêc z wyprzedzeniem prawie jak na samolot.

Obowi¹zek sprawdzania oraz odpytywania adwokatów dlaczego przyszli do s¹du jest mówi¹c wprost pozbawiony sensu i w œwietle wy¿ej wskazanego rozró¿nienia zachowania s¹dowej ochrony w podejœciu do prokuratorów stanowi, je¿eli nie naruszenie zasady równoœci obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji), to zdrowego rozs¹dku.

Dlaczego cz³owiek z tog¹ o zielonym lub niebieskim ¿abocie przychodzi do sadu, co te¿ mu do g³owy przysz³o? Skoro inaczej ni¿ strona bez togi, nie musi on przechodziæ kontroli osobistej, ani przeœwietlaæ swojej teczki, to w jakim celu musi ka¿dorazowo dok³adnie t³umaczyæ po co tam przyszed³?

Adwokat nie udaje siê do s¹du na spacer ani z³oœliwie pokas³aæ na korytarzu, tylko przychodzi do pracy.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry