Poland

Wybory korespondencyjne: coraz mniej czasu

Nawet jeeli PiS uda si rozszerzy gosowanie za porednictwem Poczty, trudno bdzie je zorganizowa. Terminy biegn.

Do wyznaczonych na 10 maja wyborw zostao nieco ponad miesic, tymczasem Sejm uchwali 6 kwietnia zmiany, Senat musiaby zrezygnowa z czci 30 dni, jakie ma na rozpatrzenie ustawy. To mao prawdopodobne i nowa ordynacja weszaby w ycie dosownie dwacztery dni przed wyborami.

I tak jednak zostanie niewiele czasu, mimo e jak mwi wicepremier Jacek Sasin nadzorujcy Poczt Polsk, ktra ma w przedsiwziciu istotn funkcj logistyczn ju si do niej przygotowuje.

Znowelizowany Kodeks wyborczy umoliwia przeoenie przez marszaek Sejmu terminu wyborw w czasie epidemii, przewiduje te przeprowadzenie wyborw w formie wycznie korespondencyjnej.

Nie wierz, aby Poczta uporaa si z wydrukowaniem i dorczeniem tylu milionw pakietw w dwatrzy dni, co moe nastpi po opublikowaniu ustawy. Co si za tyczy wyborcw, to jeli instrukcja bdzie jasna, przecitny wyborca nie powinien mie problemu z zagosowaniem ocenia prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista.

Ze skrzynki do skrzynki

Wybory korespondencyjne dla wszystkich miayby wyglda nastpujco: listonosze w czasie od siedmiu dni przed wyborami do dnia przypadajcego przed dniem wyborw maj dorczy tzw. pakiety wyborcze z kart do gosowania bezporednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na jego adres wskazany w spisie wyborcw. Tak jak do tej pory, kto by chcia gosowa gdzie indziej, musiaby odpowiednio wczeniej uaktualni miejsce gosowania, co w czasie epidemii jest faktycznie utrudnione. Pocieszajce jest, e spisy byy uaktualniane przed niedawnymi wyborami parlamentarnymi. Pakiety nie byyby dorczane do rk adresata i za pokwitowaniem to uatwienie dla Poczty i ograniczaoby ryzyko zaraenia.

W pakiecie bdzie karta do gosowania, koperta na kart do gosowania, instrukcja gosowania korespondencyjnego i formularz owiadczenia o osobistym i tajnym oddaniu gosu, wreszcie koperta zwrotna, na ktrej wskazana bdzie waciwa gminna komisja wyborcza.

Po wypenieniu karty do gosowania wyborca ma j woy do koperty na t kart i z podpisanym owiadczeniem umieci je w nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy (dzielnicy w Warszawie), w ktrej widnieje w rejestrze wyborcw. Jest kwesti otwart (zapewne Poczta wkrtce ogosi), czy to bd tylko obecne skrzynki pocztowe czy dostawi te nowe.

Mniej komisji

Zmiany dotycz take komisji wyborczych, ktrych bdzie ponad dziesi razy mniej ni w wyborach parlamentarnych, bo po jednej w gminie, a w Warszawie w dzielnicach. Ma je powoa komisarz wyborczy najpniej w drugim dniu po wejciu w ycie nowej ustawy spord kandydatw zgoszonych do obwodowych komisji.

Liczba czonkw komisji zatem te radykalnie si zmniejszy, co ma uatwi ich zorganizowanie. Koperty z kartami wyborczymi ze skrzynek nadawczych bd w cigu dnia wyborczego nie rzadziej ni co trzy godziny dostarczane transzami do siedziby komisji, a do urny wrzucana bdzie tylko koperta z kart do gosowania, co ma uniemoliwi jakie czenie owiadczenia o osobistym gosowaniu z kart wyborcz.

Korespondencyjne gosowanie nie jest w Polsce zupen nowoci. Do tej pory korzysta z niego mogy tylko osoby niepenosprawne, i w ostatnim gosowaniu do Sejmu z tej formy skorzystao tylko 2 tys. osb przy ponad 18 mln gosujcych. Wprawdzie planowana forma gosowania zawiera wiele uproszcze, to jednak pakiety wyborcze trzeba bdzie wysa 30 mln wyborcom.

Etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie

Football news:

Bonucci on the move to Milan: It wasn't useless. I have become a better person
LeBron, Liverpool and Barcelona support the protests in the US. It is (almost) impossible to understand why, but let's try
Handshakes are now banned, but where did they come from and when did they come to football? By the way, they were banned even in the 20s after the Spanish
Agent about the possible departure of Saul from Atletico: He is already at a very big club
Menezes is close to moving to Regina. The club can enter Serie B
Balotelli refused to terminate his contract with Brescia. The club notified him of his dismissal
Barcelona is considering angelinho and estupignan as replacements for Firpo