Poland

Wuhan próbuje zachęcić turystów klipem w sieci. "Spotkajmy się"

Wuhan

AFP

Wuhan, w którym wybuch³a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, opublikowa³o w sieci film promocyjny, który ma zachêciæ turystów do odwiedzenia go i odkrycia jego piêkna.

Chiñskie miasto Wuhan, które zamieszkuje ponad dziesiêæ milionów osób, w grudniu 2019 roku sta³o siê pierwszym na œwiecie ogniskiem koronawirusa SARS-CoV-2. W³adze miasta staraj¹ siê teraz za wszelk¹ cenê zmieniæ wizerunek miasta i zachêciæ turystów do odwiedzenia go.

W mediach spo³ecznoœciowych opublikowano 3,5-minutowy film o tytule „Spotkajmy siê w Wuhan”. W materiale widaæ miêdzy innymi piêkny las na mokrad³ach jeziora Zhangdu, oœwietlone budynki, historyczn¹ wie¿ê Yellow Crane, czy mieszkañców spaceruj¹cych po ulicach miasta i odwiedzaj¹cych lokalne restauracje. „Wuhan nigdy nie waha siê pokazywaæ swojego piêkna, a ci, którzy kochaj¹ to miasto, maj¹ g³êbok¹ nadziejê, ¿e zrozumie to wiêcej ludzi” - czytamy w opisie filmu na Facebooku. „Od niezliczonych migocz¹cych œwiate³ i niesamowitego tañca i muzyki, przez rejs Zhiyin, po b³yszcz¹ce œwiat³o i piêkne g³osy z sali koncertowej. Nie mogê siê doczekaæ spotkania w Wuhan ” - dodano. 

Czêœæ u¿ytkowników chiñskiej platformy spo³ecznoœciowej Weibo podkreœla, ¿e wideo zosta³o piêknie nakrêcone i pokazuje ró¿ne oblicza miasta. Inni uwa¿aj¹ jednak, ¿e wideo nie odzwierciedla prawdziwego Wuhan oraz ¿e nie jest realistyczne.

Wuhan, jako miejsce, w którym wybuch³a pandemia koronawirusa, wdro¿y³ 76-dniowy okres lockdownu, który trwa³ od 23 stycznia do 8 kwietnia. Odnotowano wówczas ponad 50 000 infekcji. Z powodu COVID-19 zmar³o tak¿e 3800 osób. Lockdown nie tylko znacz¹co spowolni³ wskaŸniki infekcji, ale równie¿ zaskakuj¹co zwiêkszy³ atrakcyjnoœæ miasta. Wed³ug badania przeprowadzonego w kwietniu przez Chiñsk¹ Akademiê Nauk Spo³ecznych, Wuhan by³o miejscem nr 1., które obywatele Chin chcieli odwiedziæ po zakoñczeniu kryzysu. Wielu chiñskich internautów chwali³o mieszkañców Wuhan za ich wytrwa³oœæ i pracowitoœæ.

Nie jest to pierwsza próba wzmocnienia przemys³u turystycznego Wuhan od czasu wybuchu pandemii. Od sierpnia miasto wprowadzi³o seriê kampanii skierowanych do turystów, oferuj¹c im miêdzy innymi bezp³atny wstêp do g³ównych atrakcji miasta.

Football news:

Pep Guardiola: Tuchel is an exceptional coach. I am sure he will succeed with Chelsea
Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus