Poland

Wszystkie ofiary księdza Stanisława S.

Koœció³

Ks. Stanis³aw S.

Ks. Stanis³aw S. ma odpowiadaæ za sk³adanie fa³szywych zeznañ

PAP, Piotr Polak

Zas³u¿ony i znany ksi¹dz wykorzystywa³ seksualnie ma³oletnich. Sprawa siê przedawni³a, ale prokurator i tak go oskar¿y³.

Dzia³acz podziemia antykomunistycznego, wydawca, drukarz i kolporter podziemnej prasy, cz³onek podziemnej grupy Morwa, organizator mszy za ojczyznê, kapelan Solidarnoœci, weteranów Armii Krajowej, policji, stowarzyszenia YMCA. Harcerz (by³ m.in. cz³onkiem Rady Naczelnej ZHP) i organizator obozów, posiadacz czarnego pasa w karate kyokushin. To tylko kilka pozycji z obszernego biogramu ks. Stanis³awa S. z diecezji radomskiej, który pracowa³ m.in. w GoŸlicach k. Sandomierza, Sandomierzu, Opatowie, Pionkach, Oleksowie, Suchedniowie oraz Radomiu.

Okazuje siê, ¿e duchowny mia³ tak¿e inne – mroczne – oblicze. Przez wiele lat mia³ seksualnie wykorzystywa³ dzieci. „Rzeczpospolita” dotar³a do ustaleñ prokuratury w tej sprawie.

Doniesienie o mo¿liwoœci pope³nienia przez duchownego tego typu przestêpstw Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu dosta³a w po³owie 2019 r. od Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Fundacji „Nie lêkajcie siê" oraz diecezji radomskiej.

W trwaj¹cym blisko pó³tora roku œledztwie biegli potwierdzili stawiane ksiêdzu zarzuty. Ich zdaniem w latach 1985–1998 wielokrotnie dopuszcza³ siê on wykorzystania ma³oletnich. Prokuratorzy ustalili, ¿e poszkodowanych jest co najmniej siedmiu, ale ich dok³adna liczba trudna jest do okreœlenia. Najm³odsza ofiara ksiêdza mia³a 9 lat, najstarsza 12. Do wykorzystywania mia³o dochodziæ w rodzinnym domu ksiêdza w Wawrzeñcycach, jego mieszkaniach w parafiach, w których pracowa³ (Pionki, Oleksów), oraz na zimowiskach i obozach harcerskich, które organizowa³ w W¹chocku, K¹tach Rybackich, Czêstochowie oraz Je¿owie Sudeckim.

Drastyczne sceny

Niektórzy ch³opcy byli wykorzystani tylko jeden raz, inni wiele razy na przestrzeni kilku lat. Podczas obozów harcerskich duchowny czêsto wybiera³ sobie jednego ch³opca, który nastêpnie mieszka³ z nim w jednym namiocie, a w nocy by³ wykorzystywany.

Ofiary duchownego pochodzi³y z biedniejszych rodzin, czêsto rozbitych, w których by³y problemy z alkoholem. Jeden z pokrzywdzonych przyzna³ wprost, ¿e „ksi¹dz w znacznym stopniu zastêpowa³ mu ojca, który nadu¿ywa³ alkoholu, i by³ dla niego autorytetem".

Ustalenia prokuratury, z którymi zapozna³a siê „Rz", pe³ne s¹ szczegó³owych drastycznych opisów aktów seksualnych, do których duchowny mia³ zmuszaæ dzieci. Poza stwierdzeniem, ¿e „dotyka³ miejsc intymnych", nie nadaj¹ siê do cytowania.

W toku œledztwa prokurator potwierdzi³ te¿ nasze doniesienia z czerwca ub. roku dotycz¹ce tego, ¿e ju¿ wczeœniej – w roku 1999 – prowadzone by³o w Kozienicach postêpowanie przygotowawcze dotycz¹ce wykorzystywania dzieci upoœledzonych z oœrodka w Opactwie. Podejrzanym w sprawie by³ ks. S. Dzieci o ró¿nym stopniu upoœledzenia by³y wtedy przes³uchiwane, ale kontakt z nimi by³ utrudniony. Wobec tego postêpowanie umorzono.

„W œwietle poczynionych obecnie ustaleñ przedstawione w zeznaniach pokrzywdzonych opisy zachowañ ksiêdza Stanis³awa S. uznaæ nale¿y za w pe³ni wiarygodne. Zeznania pokrzywdzonych koresponduj¹ ze sob¹ oraz zgromadzonym w sprawie materia³em dowodowym i brak racjonalnych podstaw do odmówienia im wiarygodnoœci" – zapisa³ w konkluzjach prokurator.

– Z uwagi na przedawnienie siê czynów œledztwo to zosta³o jednak umorzone 12 stycznia – informuje „Rz" prok. Beata Galas, rzeczniczka Prokuratury Okrêgowej w Radomiu. – Ostatni czyn przedawni³ siê w roku 2013 – dodaje.

Prokurator poszed³ jednak krok dalej i 18 lutego skierowa³ do s¹du akt oskar¿enia przeciwko ksiêdzu. Zarzuca mu z³o¿enie fa³szywego zawiadomienia o przestêpstwie oraz sk³adanie fa³szywych zeznañ.

O co chodzi? Pod koniec 2018 r. ks. S. z³o¿y³ doniesienie, w którym informowa³, ¿e jest szkalowany i pomawiany o wykorzystywanie seksualne ma³oletnich. Podczas kolejnych przes³uchañ zarzeka³ siê, ¿e nigdy takich czynów siê nie dopuœci³. Postêpowanie tamto zosta³o doœæ szybko umorzone, ale gdy ruszy³o œledztwo przeciwko ksiêdzu, akta wyci¹gniêto z szafy.

Inicjatywa prokuratora

– W momencie gdy w umorzonym teraz œledztwie okaza³o siê, ¿e ksi¹dz dopuszcza³ siê jednak takich czynów, prokurator uzna³, ¿e tamto doniesienie by³o fa³szywe, i sformu³owa³ zarzut – wyjaœnia prok. Galas. – Do³o¿y³ do tego zarzut sk³adania fa³szywych zeznañ.

Sprawa trafi³a do s¹du w Zwoleniu. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie siê proces.

Swój proces od grudnia ub. roku prowadzi diecezja radomska.

Choæ okres przedawnienia tego typu przestêpstw jest w Koœciele znacznie d³u¿szy, to nie jest wykluczone, ¿e tak¿e tu uleg³y one przedawnieniu.

– Os¹dzanie przestêpstw tego typu zarezerwowane jest dla Kongregacji Nauki Wiary. Po zapoznaniu siê ze spraw¹ mo¿e ona zatrzymaæ bieg przedawnienia – mówi „Rz" ks. prof. Piotr Majer, prawnik-kanonista z UPJPII w Krakowie. – Zreszt¹ ca³y proces prowadzony jest w œcis³ym kontakcie z Kongregacj¹, daje ona biskupowi wskazówki co do jego prowadzenia – uzupe³nia i dodaje, ¿e w przypadku najbardziej drastycznych przestêpstw duchownego mo¿na ukaraæ nawet wydaleniem ze stanu kap³añskiego.

Inny w¹tek – ewentualnych zaniedbañ poprzedniego biskupa radomskiego w wyjaœnianiu tej sprawy – bada z kolei Watykan. W czerwcu ub. roku pisaliœmy, ¿e do radomskiej kurii w 2013 r. zg³osi³ siê mê¿czyzna, który z³o¿y³ obci¹¿aj¹ce ks. S. zeznanie. Procesu kanonicznego wówczas nie uruchomiono. Kuria t³umaczy³a „Rz", ¿e mê¿czyzna mia³ zg³osiæ siê jeszcze raz, lecz tego nie zrobi³, a poniewa¿ nie by³o z nim kontaktu, sprawy nie podjêto. W naszym œledztwie udowodniliœmy jednak, ¿e kontakt z poszkodowanym by³. W czerwcu 2020 r. Nuncjatura Apostolska informowa³a, ¿e materia³y w sprawie przekazano do Rzymu. Efektów postêpowania opinia publiczna do dziœ nie pozna³a.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored