Poland

Wszyscy opuszczają Nord Stream 2

„Akademik Czerski” po miesi¹cu pobytu w niemieckim porcie Mukran na wyspie Rugia- bazie logistycznej „Nord Stream 2” - p³ynie do Kaliningradu, wynika z danych portalu œledzenia ruchu statków Marine Traffic.

Czytaj tak¿e: Kolejna firma porzuca Nord Stream 2. To potê¿ny cios

W paŸdzierniku jednostka przez kilka tygodni cumowa³a w pobli¿u Kaliningradu, naprzeciw Mierzei Kuroñskiej, gdzie pracowa³ rosyjski statek dostawczy Finval. Pod koniec paŸdziernika „Akademik Czerski" skierowa³ siê na Rugiê, a wraz z nim kilka innych rosyjskich statków towarzysz¹cych, które mia³y uczestniczyæ w dokoñczeniu ostatnich 160 km gazoci¹gu - „Artemis Offshore”, „Ostap Szeremet”, „Finval” i „Umka”.

Na pocz¹tku listopada „Artemis Offshore" i „Ostap Szeremet" wróci³y do ??Rosji, a w czwartek wieczorem „Akademik Czerski" równie¿ wzi¹³ kurs na Kaliningrad. Wed³ug danych Marine Traffic statek przyp³ynie tam w sobotê - 28 listopada.

Nord Stream 2 przewiduje budowê dwóch gazoci¹gów o ³¹cznej przepustowoœci 55 mld m szeœc. Od 19 grudnia inwestycja objêta jest amerykañskimi sankcjami. Kilka razy by³y ju¿ one rozszerzane i obecnie obejmuj¹ nie tylko statki do uk³adania rur, ale te¿ ubezpieczycieli, dostawców sprzêtu i wykonuj¹cych modernizacjê pod k¹tem dostosowania do projektu. W tym tygodniu z udzia³u w Nord Stream 2 wycofa³a siê norweska firma Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd.

??Jej praca polega³a na przegl¹dzie dokumentacji i weryfikacji prac budowlanych pod k¹tem zgodnoœci z normami. Dzia³ania te obejmowa³y monitorowanie testowania i przygotowania sprzêtu u¿ywanego na statkach podczas uk³adania gazoci¹gu. Firma mia³a równie¿ wystawiæ certyfikat zgodnoœci po pomyœlnym zakoñczeniu budowy.

Po wycofaniu siê g³ównego wykonawcy - szwajcarskiego Allseas - mo¿liw¹ opcj¹ ukoñczenia Nord Stream 2 jest wykorzystanie „Akademika Czerskiego". To jedyny statek w Rosji, który posiada nowoczesny system dynamicznego pozycjonowania, umo¿liwiaj¹cy precyzyjne uk³adanie rur na dnie mórz, bez koniecznoœci u¿ycia kotwic niszcz¹cych morski ekosystem. Od 2015 r. statek nale¿a³ do Gazpromu a dok³adniej do spó³ki Gazprom Flot, poprzez kontrolowany przez gazowy koncern fundusz STIF z Samary. W lipcu jednostka znik³a z wykazu maj¹tku Gazpromu.

Drugim kandydatem by³a prywatna barka kotwiczna „Fortuna", która obecnie znajduje siê w Wismar w Niemczech. Jednak firma MRTS - najwiêkszy rosyjski specjalista w pracach podmorskich i dzier¿awca barki, wczeœniej zdecydowa³, ¿e nie bierze i nie zamierza braæ udzia³u w uk³adaniu gazoci¹gu.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017