Poland

Wszyscy członkowie UE wzywają do uwolnienia Nawalnego

AFP

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformowa³ w poniedzia³ek, ¿e 27 cz³onków wspólnoty ¿¹da natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Aleksiej Nawalny zosta³ zatrzymany na lotnisku w Moskwie w niedzielê wieczorem, po tym jak powróci³ do Rosji po leczeniu w Niemczech.

Federalna S³u¿ba Wiêzienna Rosji (FSIN) oœwiadczy³a, ¿e zatrzymanie ma zwi¹zek z tym, ¿e w 2020 r. Nawalny nie stawia³ siê w placówce FSIN, choæ mia³ to robiæ dwa razy w miesi¹cu. Opozycjonista ma przebywaæ w areszcie do czasu wydania orzeczenia przez s¹d.

W niedzielê g³os w sprawie rosyjskiego opozycjonisty zabrali premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Zatrzymanie Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji - oceni³ szef rz¹du. Wed³ug prezydenta aresztowanie opozycjonisty „nie mo¿e nie mieæ konsekwencji dla relacji spo³ecznoœci miêdzynarodowej” z Rosj¹.

W poniedzia³ek zatrzymanie Nawalnego potêpi³a Unia Europejska. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przekaza³, ¿e 27 cz³onków UE wzywa do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty. 

Polskie Radio informuje, ¿e we wtorek w Parlamencie Europejskim odbêdzie siê pilna debata na temat Rosji. "Z inicjatywy grupy EPP Parlament Europejski omówi sprawê zatrzymania Aleksieja Nawalnego jutro po po³udniu. Debatê zakoñczy przyjêcie rezolucji" - poinformowano na Twitterze.

Football news:

Bruno is 1-0 for 7 games against the big Six this season in the Premier League. He scored only for Tottenham (1-6)
Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami