Poland

Wskaźnik zakażeń w woj. pomorskim przekroczył 40

WskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich siedmiu dni dla ca³ego kraju wynosi obecnie 27,68 i jest najwy¿szy od 9 grudnia.

Og³aszaj¹c zaostrzenie od soboty obostrzeñ obowi¹zuj¹cych w województwie warmiñsko-mazurskim minister zdrowia Adam Niedzielski powo³a³ siê na wskaŸnik œredniej dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców. 25 lutego wskaŸnik ten jest dla województwa warmiñsko-mazurskiego wy¿szy ni¿ dobê wczeœniej.

Od soboty w woj. warmiñsko-mazurskim zamkniête zosta³y ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wracaj¹ do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniaj¹c tak¹ decyzjê minister Niedzielski wskaza³ na wskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców.

W województwie warmiñsko-mazurskim wskaŸnik ten utrzymuje siê na poziomie ponad dwukrotnie wy¿szym od œredniej dla ca³ego kraju. W ci¹gu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 5 559 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ci¹gu ostatniego tygodnia zaka¿enia resort zdrowia przypisa³ do konkretnego województwa - red.) co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 55,9 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców (o 1,62 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

Drugim województwem z najwy¿szym poziomem tego wskaŸnika jest pomorskie - w ci¹gu tygodnia wykryto tam co najmniej 6 797 zaka¿eñ koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby wykrywano 41,37 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (o 1,73 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

Najwiêcej zaka¿eñ - w liczbach bezwzglêdnych - wykryto w ci¹gu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (13 503). Œrednia dobowa liczba zaka¿eñ z 7 dni wynosi w tym województwie 35,54 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 2,08).

WskaŸnik ten przekracza 30 jeszcze w województwie lubuskim, gdzie w ci¹gu siedmiu dni wykryto co najmniej 2 421 zaka¿eñ koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby na 100 tysiêcy mieszkañców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 34,24 zaka¿enia (wzrost o 0,6).

2 marca wskaŸnik przekroczy³ 30 równie¿ w województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 4 605 zaka¿eñ koronawirusem w ci¹gu 7 dni. Œrednia dobowa liczba zaka¿eñ wynosi tam obecnie 31,8 na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 1,44).

Na przeciwnym biegunie znajduje siê woj. opolskie, gdzie œrednia dobowych zaka¿eñ koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi 14,71.

Œrednia ta wynosi w województwie lubelskim 17,25 a w woj. œwiêtokrzyskim 18,02. Niski jest te¿ w woj. ma³opolskim (20,31), zachodniopomorskim (20,22) i ³ódzkim (21,53).

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know