Poland

Wróg Kremla najbogatszym Rosjaninem. Pomógł mu… Trump

Bloomberg

Ju¿ nie lubiani na Kremlu oligarchowie, ale 36-letni za³o¿yciel komunikatora Telegram i osobisty wróg Moskwy jest najbogatszym Rosjaninem. Jego firmê zachodni inwestorzy wycenili na 30 miliardów dolarów. Pawe³ Durow odrzuci³ ofertê sprzeda¿y.

Konsorcjum zachodnich funduszy z³o¿y³o Paw³owi Durowowi ofertê kupna udzia³ów w komunikatorze Telegram, dowiedzia³a siê gazeta The Bell, powo³uj¹c siê na dwa Ÿród³a bliskie Durowowi. Chodziæ ma o zakup pakietu 5-10 proc.. Jednoczeœnie inwestorzy oszacowali ca³y Telegram na 30 miliardów dolarów. To wiêcej ani¿eli wartoœæ rynkowa najwiêkszego rosyjskiego koncernu internetowego Yandex (22 mld dol.), najwiêkszego producenta z³ota Rosji – spó³ki Polyus Gold (27,3 mld dol.) czy koncernu paliwowego – Surgutnieftiegaz (21,9 mld dol.).

Na podstawie tej oceny Durow, 36-letni rosyjski geniusz informatyczny, który opuœci³ kraj po wymuszonej przez Kreml sprzeda¿y portalu spo³ecznoœciowego VKontakte, sta³ siê najbogatszym cz³owiekiem w Rosji. Znacz¹co wyprzedzi³ obecnego lidera listy najbogatszych Rosjan magazynu Forbes – twórcê kasty rosyjskich oligarchów 60-letniego W³adimira Potanina (Norylski Nikiel), którego maj¹tek szacuje siê na 19,7 mld dolarów. Wed³ug Ÿróde³ The Bell, Durow odmówi³ sprzeda¿y swojego udzia³ów.

Opuœciwszy Federacjê Rosyjsk¹ z wp³ywami z pakietu VKontakte i 2 tysi¹cami bitcoinów, Durow wraz ze swoim starszym bratem Niko³ajem, matematykiem i programist¹, ulepszyli oprogramowanie, przenosz¹c siê z kraju do kraju i unikaj¹c ³owców g³ów z agencji wywiadowczych i organów œcigania.

Od stycznia 2021 roku Telegram notuje rekordy popularnoœci. Liczba u¿ytkowników przekroczy³a 500 milionów ludzi. Blisko 25 milionów nowych u¿ytkowników do³¹czy³o do komunikatora tylko 10-12 stycznia. Nowy wzrost popularnoœci sprowokowa³a nowa polityka komunikatora WhatsApp (zobowi¹zuje do udostêpniania danych osobowych Facebookowi) oraz masowe blokowanie kont Donalda Trumpa na Twitterze, Facebooku i YouTube.

Wed³ug The Information, Telegram chce obejœæ siê bez sprzeda¿y pakietu i kredytowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ i rozwój. Sam Durow przyzna³, ¿e uzyskanie po¿yczki jest jednym ze sposobów „pozostania ca³kowicie niezale¿nym i wiernym swoim wartoœciom podczas wdra¿ania strategii monetyzacji”.

Rzecznik Telegramu Markus Ra w rozmowie z The Information przyzna³: trwaj¹ negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Ale decyzja, „któr¹ drog¹ iœæ”, wed³ug niego, nie zosta³a jeszcze podjêta.

ród³a informacji twierdz¹ jednak, ¿e sprzeda¿ lub oferta publiczna Telegrama jest nieunikniona. Portal finanz.ru przypomina, ¿e Durow zaprzecza, i¿ sprzeda Telegram, podobnie jak to robi³ trzy lata temu. Powiedzia³ wtedy: Telegram nie sprzeda siê nawet za 20 miliardów dolarów” (..) „Dajê na to do¿ywotni¹ gwarancjê”.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto