Poland

Wpierw dla stu, potem dla jednej

materia³y prasowe

"Do stu" to pierwszy tom z nowymi wierszami Marcina Sendeckiego og³oszony po zdobyciu przez niego Silesiusa, nagrody „Odry", a tak¿e nagrody im. Wis³awy Szymborskiej. Jak to bywa u tego poety, i tym razem dostajemy wiersze, które czerpi¹ z wielu Ÿróde³, a sam poeta k³ania siê swoim antenatom – tym razem Edwardowi Stachurze wierszem „Dworzec" oraz (który to ju¿ raz?) Jaros³awowi Iwaszkiewiczowi. Liryka Sendeckiego droczy siê z tradycj¹, bywa parodi¹ wiersza romantycznego, pastiszem dekadenckich nastrojów i wreszcie trawestacj¹ awangardowych inspiracji.

Ale prócz tonacji buffo wiele tu momentów cierpkich, gorzkich, wrêcz rozliczeniowych. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, jakby ca³y tom spaja³a staffowska harmonia po¿eniona z wibracj¹ rodem ze S³owackiego. Nios¹ siê pog³osy z Lenartowicza i echa skamandryckie. Sendecki ucieka czêsto za jêzykowe sygnatury, aby zdystansowaæ siê od w³asnych rozpaczy („Najpierw siê liczy do stu / Potem siê przestaje / Najpierw siê liczy do stu / Potem liczy siê dalej / Najpierw siê pisze dla stu / Potem tylko dla jednej").

Nowy tom jest rozpisan¹ na kilkadziesi¹t wierszy opowieœci¹ o rozstaniu, po którym zostaje bolesna wyrwa – miejsce ziej¹ce pustk¹ („Mówi³aœ, ¿ebym czeka³ z wierszami na wiosnê / Brodzi³em z nimi w œniegu i w œnieg z nimi wros³em").

Ale to równie¿ ksi¹¿ka o energii jêzyka, o melodii polszczyzny wpisanej niejednokrotnie w rytm i takt, schludnej i odœwiêtnej, a zarazem tak pospolitej, wyœwiechtanej i bliskiej frazesowi. To poezja tyle¿ koturnowa, ile...

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully