Poland

Władze RPA badają 4 tys. możliwych przypadków reinfekcji

AFP

Republika Po³udniowej Afryki odnotowa³a ponad 4 tys. zaka¿eñ koronawirusem, które potencjalnie s¹ przypadkami reinfekcji - powiedzia³a prof. Kholeka Mlisana, kierownik Wydzia³u Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu w KwaZulu-Natal.

W czasie poniedzia³kowej konferencji prasowej Mlisana powiedzia³a, ¿e zaka¿enie koronawirusem traktowane jest jako reinfekcja w przypadku, gdy potwierdzenie ponownego zaka¿enia nastêpuje co najmniej 90 dni po uznaniu kogoœ za ozdrowieñca.

Mlisana zauwa¿y³a, ¿e œledzenie taki przypadków jest niezwykle istotne, bior¹c pod uwagê kolejny wariant SARS-CoV-2, odkryty w Republice Po³udniowej Afryki. Naukowcy z tego kraju staraj¹ siê ustaliæ, czy to w³aœnie nowa mutacja powoduje ponowne zaka¿enia.

- Ponowne zaka¿enia maj¹ miejsce wtedy, gdy wystêpuje niewystarczaj¹ca lub krótkotrwa³a odpowiedŸ immunologiczna. W rezultacie, gdy nadejdzie kolejny atak, osoba ulega infekcji - t³umaczy³a. - Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, ¿e organizm nie zosta³ pobudzony do nowej odmiany i reakcji immunologicznej, co powoduje ponowne zaka¿enia - doda³a.

Mlisana zastrzeg³a, ¿e dotychczasowe dane nie sugeruj¹, by reinfekcje wi¹za³y siê œciœle z pojawieniem siê nowego wariantu koronawirusa. Obecnie odpowiada on ju¿ za wiêkszoœæ przypadków zaka¿eñ w RPA.

Szefowa National Health Laboratory Service w Johannesburgu w rozmowie z serwisem BNO sprecyzowa³a, ¿e do tej pory na podstawie danych laboratoryjnych zarejestrowano dok³adnie 4326 potencjalnych ponownych zaka¿eñ koronawirusem. - To s¹ dane laboratoryjne i jak dot¹d nie s¹ dostêpne ¿adne dane kliniczne ani dotycz¹ce œmiertelnoœci w tych przypadkach - doda³a Mlisana.

National Health Laboratory Service Johannesburg

Football news:

Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend
Conceicau about the game with Juve: For Porto, only a win is a good result
Andrea Agnelli: Football doesn't meet the needs of the fans. Without competition, we risk losing them
Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract