Poland

Wiemy, kto jest zwolniony z kwarantanny na granicach

Od 27 lutego obowi¹zuje do odwo³ania kwarantanna dla osób przekraczaj¹cych granice Polski.

Rz¹d zapewni³ „zielone korytarze” dla transportu samochodowego, choæ poinformowa³ o tym zaledwie na kilka godzin przed wprowadzeniem przepisów. Z kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni s¹:

– cudzoziemcy, którzy prowadz¹ œrodek transportu s³u¿¹cy do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd nastêpuje w ramach czynnoœci zawodowych polegaj¹cych na transporcie towarów lub przewozie osób,

kierowcy wykonuj¹cy przewóz drogowy w ramach miêdzynarodowego transportu drogowego lub miêdzynarodowego transportu kombinowanego podró¿uj¹cy tranzytem przez terytorium RP innymi œrodkami transportu ni¿ pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
– w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
– po odebraniu za granic¹ odpoczynku, o którym mowa wy¿ej, oraz po przerwie w œwiadczeniu pracy w okolicznoœciach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.

cudzoziemcy posiadaj¹cy prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadaj¹cy zezwolenie na pracê, zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oœwiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
– wykonuj¹ pracê na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
– przedstawiaj¹ dokumenty, z których wynika, ¿e podjêcie pracy rozpocznie siê niezw³ocznie po przekroczeniu granicy;

Football news:

Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record