Poland

Wiemy, kiedy autostrada A2 dotrze na Białoruś

GDDKiA wyd³u¿a autostradê A2 i za 5 lat dotrze do granicy z Bia³orusi¹.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad og³osi³a przetarg na budowê 63 km na wschód od Warszawy. – W realizacji jest wiêkszoœæ odcinków od Miñska Mazowieckiego do Siedlec. Dzisiaj og³aszamy pierwszy przetarg na odcinek autostrady na wschód od Siedlec. Autostrada A2 zostanie doprowadzona do Bia³ej Podlaskiej w 2024 r., a do granicy pañstwa w 2025 r. – obiecuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowê dotyczy prawie 19-kilometrowego fragmentu A2 pomiêdzy wêz³em Siedlce Zachód (Swoboda), a rejonem miejscowoœci Malinowiec (km 580+190).

Og³oszenie o zamówieniu zosta³o przekazane do publikacji w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej, co oznacza, ¿e postêpowanie zostanie wszczête w najbli¿szych dniach.

Zadaniem wykonawcy bêdzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbêdnych decyzji, a nastêpnie budowa prawie 19 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerw¹ pod budowê w przysz³oœci trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie wêze³ Siedlce Po³udnie (Borki). Ponadto powstan¹ drogi równoleg³e do obs³ugi przyleg³ego terenu, urz¹dzenia ochrony œrodowiska i bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

GDDKiA da³a wykonawcom mo¿liwoœæ wyboru rodzaju nawierzchni. Sami mog¹ zdecydowaæ czy trasê g³ówn¹ zbuduj¹ betonow¹ czy bitumiczn¹. – Oznacza to, ¿e firma przystêpuj¹ca do przetargu bêdzie mog³a zastosowaæ technologiê, w której siê specjalizuje i pod tym k¹tem dostosowaæ ofertê. Te nowe zapisy w dokumentach przetargowych wprowadziliœmy latem 2019 roku – podkreœla Generalna.

Trwaj¹ przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Bia³ej Podlaski do granicy z Bia³orusi¹. Dla 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania GDDKiA niezw³ocznie przyst¹pi do dalszych prac zwi¹zanych z realizacj¹ zadania.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season