Poland

Wieloletnie więzienie dla 65-latki za obrazę monarchii

Koronacja króla Ramy X, 6 maja 2019

Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, fot. Tris_T7

65-letnia Tajka Anchan Preelert zosta³a skazana na 43 lata wiêzienia za udostêpnianie w mediach spo³ecznoœciowych wpisów krytycznych wobec rodziny królewskiej. Wyrok skrócono jej o po³owê, bo przyzna³a siê do winy.

- To najwy¿sza kara pozbawienia wolnoœci w historii - powiedzia³a prawniczka Preelert, Pawinee Chumsri z grypy Tajscy Prawnicy dla Praw Cz³owieka.

65-latka zosta³a uznana winn¹ tego, ¿e w latach 2014-2015 29 razy udostêpni³a i publikowa³a na YouTube i na Facebooku posty krytyczne wobec rodziny królewskiej.

Z³ama³a tym samym przepisy surowego tajskiego  prawa, karz¹cego obrazê majestatu wyrokiem 15 lat wiêzienia.

Funkcjonariusze wtargnêli do domu Anchan Preelert w styczniu 2015 roku, kilka miesiêcy po obaleniu rz¹du Tajlandii w wyniku puczu.

Jej sprawa pocz¹tkowo trafi³a do s¹du wojskowego, a po wyborach w 2019,  przekazano j¹ do s¹du cywilnego. Pierwotnie Preelert zosta³a skazana na 87 lat wiêzienia, ale przyzna³a siê do winy, wiêc wyrok skrócono o po³owê.

Po przewrocie o obrazê majestatu zosta³o oskar¿onych 169 osób.

W³adza na krótko, w 2018 roku, przesta³a stosowaæ przepisy zwi¹zane z obraz¹ majestatu, ale powrócono do nich pod koniec ubieg³ego roku, podczas masowych protestów, których przywódcy zaczêli otwarcie krytykowaæ monarchiê.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17