Poland

Wielka Brytania nie chce już korytarzy turystycznych, woli testy

Brytyjska bran¿a turystyczna jest przeciwna tworzeniu korytarzy turystycznych. Jej zdaniem zamiast tego powinno siê wprowadziæ zasadê uznawania wyników testów na koronawirusa.

Z takim rozwi¹zaniem opowiedzia³o siê 91 procent z prawie 400 firm, które wziê³y udzia³ w badaniu, jakie przeprowadzi³a inicjatywa Save Our Summer (z ang. ratujcie nasze lato) – podaje brytyjski portal bran¿y turystycznej Travel Weekly.

Brytyjczycy najwczeœniej na zagraniczne wakacje bêd¹ mogli wyje¿d¿aæ najprawdopodobniej od 17 maja – co prawda data ta nie zosta³a wskazana jako otwarcie podró¿y w celach turystycznych, ale premier Boris Johnson, og³aszaj¹c plan wyjœcia z kryzysu, powiedzia³, ¿e wyjazdy poza kraj nie bêd¹ mo¿liwe przed 17 maja. Informacja ta spowodowa³a, ¿e klienci ruszyli po wakacje, a bran¿a zaczê³a szykowaæ siê do restartu.

Korytarze turystyczne funkcjonowa³y w zesz³ym roku, ale rz¹d zamkn¹³ kilka z nich w ostatniej chwili. Czêœæ pasa¿erów chcia³a w zwi¹zku z tym zmieniæ terminy wylotów, by unikn¹æ kwarantanny po powrocie, ale linie lotnicze za tak¹ us³ugê za¿¹da³y op³aty.

79 procent przedsiêbiorców, którzy wziêli udzia³ we wspomnianej ankiecie, uwa¿a, ¿e testy s¹ wystarczaj¹cym œrodkiem gwarantuj¹cym bezpieczne podró¿e. 86 procent jest te¿ przeciwnych narzucaniu podró¿nym kwarantanny po 17 maja.

Znakomita wiêkszoœæ, bo 85 procent jest pozytywnie nastawionych do wyposa¿ania w certyfikaty osoby zaszczepione.

– Opinia publiczna nie popiera wznowienia korytarzy turystycznych, które w zesz³ym roku podró¿uj¹cych turystycznie i s³u¿bowo obci¹¿y³y finansowo – mówi wspó³twórca ruchu Save Our Summer Paul Charles.

– Apelujemy do rz¹du o wprowadzenie testowania podró¿nych po powrocie, nawet jeœli mia³oby to wi¹zaæ siê z ponoszeniem dodatkowych kosztów. To pozwoli wznowiæ podró¿owanie w bezpieczny i odpowiedzialny sposób – dodaje.

Drugi wspó³inicjator ruchu, Henry Morley, twierdzi, ¿e wzmo¿ony popyt na wyjazdy po og³oszeniu 22 lutego przez rz¹d planu otwierania gospodarki, by³ krótkotrwa³y. – Traktowanie podró¿nych indywidualnie i stosowanie testów to klucz do otwarcia granic od 17 maja – uwa¿a.

Do inicjatywy Save Our Summer przy³¹czy³o siê ju¿ ponad 900 firm, których ³¹czny obrót roczny to 29 miliardów funtów.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League