Poland

Wiele hałasu o REIT-y

Czy jest szansa na wskrzeszenie prac nad ustaw¹? Minister finansów na bran¿owej imprezie sugeruje, ¿e tak. Oficjalnie resort w tej sprawie milczy.

W zesz³ym tygodniu na CEE Summit minister finansów Tadeusz Koœciñski powiedzia³, ¿e REIT-y s¹ elementem strategii rozwoju rynku kapita³owego w Polsce, nie s¹ jednak na szczycie listy priorytetów resortu. Jeœli jednak bran¿a zrobi ha³as, sprawie móg³by zostaæ nadany wy¿szy priorytet.

Pomys³ utworzenia REIT-ów inwestuj¹cych w nieruchomoœci komercyjne pojawi³ siê w 2016 r., ale po krytycznej opinii NBP ograniczono koncepcjê do inwestowania w mieszkania. Mimo modyfikacji projekt ustawy nie wyszed³ poza pierwsze czytanie w poprzedniej kadencji. Nieco ponad rok temu nadzieje na wskrzeszenie prac da³o spotkanie wiceministra finansów z Polsk¹ Izb¹ Nieruchomoœci Komercyjnych, ale nie posz³y za tym ¿adne dzia³ania.

Ministerstwo Finansów zapytane przez nas po wyst¹pieniu ministra Koœciñskiego na CEE Summit nie odpowiedzia³o, czy trwaj¹ choæby koncepcyjne prace nad ustaw¹ o REIT-ach.

Zagraniczna dominacja

Wed³ug szacunków firmy JLL w ostatnich 22 latach w nieruchomoœci komercyjne w Polsce inwestorzy ulokowali 64 mld euro, jednak rodzimy kapita³ mia³ w tym zaledwie 3,9-proc. udzia³. Dla polskich inwestorów indywidualnych to rynek zupe³nie niedostêpny, a sprzeda¿ mieszkañ œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu lokowaniem w nieruchomoœci.

– W Czechach, gdzie struktury REIT istniej¹ do dawna, udzia³ rodzimego kapita³u w wartoœci inwestycji siêga prawie 40 proc., podobnie jest na Wêgrzech – podkreœla Ma³gorzata Kosiñska, prezes stowarzyszenia REIT Polska. – Z radoœci¹ przyjêliœmy wypowiedŸ ministra przekazan¹ na CEE Summit, wierzymy, ¿e struktury typu REIT s¹ bardzo wa¿n¹ form¹ budowania polskiego kapita³u i tworzenia nowych form inwestowania i oszczêdzania. To unikalna szansa, wierzymy, ¿e ta legislacja bêdzie wreszcie wdro¿ona. Ostatnie konsultacje mia³y miejsce na pocz¹tku tego roku. Jako grupa profesjonalistów rynku nieruchomoœci wspieramy pomys³ od pocz¹tku i deklarowaliœmy gotowoœæ do wspó³pracy na ka¿dym etapie dotychczasowych prac legislacyjnych – dodaje.

– Wprowadzenie tego rozwi¹zania wydaje siê szczególnie zasadne w obecnej sytuacji makroekonomicznej – podkreœla Daniel Bienias, dyrektor zarz¹dzaj¹cy w CBRE. – Z jednej strony pozwoli to na uwolnienie kapita³u Polaków, zgromadzonego na rachunkach bankowych, które ze wzglêdu na inflacjê i niskie oprocentowania nie zarabiaj¹. Z drugiej strony mo¿e wp³yn¹æ na wiêksz¹ dywersyfikacjê podmiotów na rynku, które s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci komercyjnych: polskich w³aœcicieli brakuje. Przyk³ad Czech, Wêgier czy Rumunii pokazuje, ¿e rozwi¹zania typu REIT dla nieruchomoœci komercyjnych bardzo korzystnie wp³ywaj¹ na rozwój rynku, a co wiêcej, pozwalaj¹ nawet na dynamiczne ekspansje tych spó³ek na zagranicznych rynkach – podkreœla.

Agata Seku³a, wiceprezes JLL, wskazuje, ¿e REIT-y maj¹ d³ugi horyzont inwestycyjny i nawet jeœli teraz mamy do czynienia z niespodziewanymi problemami wywo³anymi pandemi¹, to w d³u¿szej perspektywie tego typu spó³ki udowodni¹, ¿e s¹ bezpieczn¹ form¹ inwestowania.

– Nieruchomoœci komercyjne to cenione i dochodowe aktywa. Nawet mimo trudnej sytuacji zwi¹zanej z Covid-19 od pocz¹tku roku sfinalizowano w Polsce transakcje o wartoœci 4,5 mld euro – wskazuje Agata Seku³a. – To œwietnie ilustruje potencja³ naszego rynku nieruchomoœci i œwiadczy o g³êbokim zaufaniu inwestorów. Inwestycje w nieruchomoœci komercyjne s¹ przedsiêwziêciem kapita³och³onnym, ceny za pojedyncze lepsze lub wiêksze nieruchomoœci kszta³tuj¹ siê z regu³y na poziomie od kilkudziesiêciu do kilkuset milionów euro, nie mówi¹c ju¿, ¿e przedmiotem obrotu czêsto bywaj¹ ca³e portfele nieruchomoœci – dodaje.

O¿ywienie gie³dy

REIT-y to spó³ki inwestuj¹ce w nieruchomoœci. Ich celem jest wyp³ata dywidend z zysków z najmu, a strumieñ gotówki jest opodatkowany raz: zwolniony jest albo z CIT, albo z podatku od dywidendy. REIT-y to najczêœciej spó³ki akcyjne notowane na gie³dzie, co podnosi ich transparentnoœæ. Wprowadzenie REIT-ów w Polsce mia³oby wiêc tak¿e pozytywny wp³yw na warszawsk¹ gie³dê.

– GPW wspiera inicjatywê utworzenia polskich REIT-ów i dzia³ania legislacyjne w tym zakresie – mówi Piotr Borowski, cz³onek zarz¹du GPW. – Uwa¿amy, ¿e rozwój rodzimych REIT-ów przyczyni siê do dalszego rozwoju polskiego rynku kapita³owego, poniewa¿ inwestorzy indywidualni otrzymaj¹ dodatkow¹ mo¿liwoœæ budowania oszczêdnoœci d³ugoterminowych, a notowanie tych instrumentów na GPW zapewni p³ynnoœæ i rynkow¹ wycenê tych inwestycji. REIT-y to popularna i sprawdzona forma d³ugoterminowego lokowania kapita³u przez obywateli Europy Zachodniej. Chcielibyœmy, ¿eby równie¿ w naszym kraju sta³a siê standardem – podsumowuje.

Football news:

Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game