Poland

Większość Niemców chce zamknięcia stoków w Europie

Podczas gdy rz¹dy krajów unijnych przerzucaj¹ siê argumentami za lub przeciw zamykaniu stoków narciarskich, wiêkszoœæ Niemców ¿yczy³aby sobie, by w najbli¿szych tygodniach nie mo¿na by³o wyje¿d¿aæ na narty.

Kanclerz Angela Merkel chcia³aby, ¿eby w najbli¿szych tygodniach stoki narciarskie zosta³y zamkniête w ca³ej Europie. Austriacy siê temu sprzeciwiaj¹, Szwajcarzy nie zamierzaj¹ rezygnowaæ z turystyki zimowej, ale dwie trzecie Niemców uwa¿a postulaty szefowej swojego rz¹du za s³uszne – wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez instytut Civey na zlecenie dziennika „Augsburger Allgemeine”. 73,8 procent pytanych przyznaje, ¿e wyjazdy na narty powinny byæ wstrzymane z powodu pandemii. 19,5 procent opowiada siê za ich dopuszczeniem, pozostali nie maj¹ zdania.

Trochê inaczej przedstawiaj¹ siê wyniki tego samego badania, jeœli pod uwagê weŸmie siê tylko mieszkañców Bawarii. Co prawda nadal wiêkszoœæ jest za zamkniêciem stoków, ale przeciwny temu rozwi¹zaniu jest ju¿ co czwarty pytany. Na razie w tym landzie i tak wyci¹gi i punkty gastronomiczne na stokach nie mog¹ dzia³aæ do 20 grudnia. Najczêœciej za zamkniêciem terenów narciarskich s¹ seniorzy (powy¿ej 65 roku ¿ycia) – takiej odpowiedzi udzieli³o 80 procent z nich.

Ró¿nice w odpowiedziach widoczne s¹ te¿ w zale¿noœci od preferencji politycznych respondentów. Zwolennicy SPD, CDU/CSU i Zielonych s¹ w wiêkszoœci za zakazem wyjazdów narciarskich w ca³ej Europie. Podobnego zdania s¹ g³osuj¹cy na lewicê. Natomiast wyborcy AfD nie pochwalaj¹ pomys³u Angeli Merkel – w tej grupie za zaproponowanym przez ni¹ rozwi¹zaniem opowiada siê tylko co trzeci badany.

Football news:

Mourinho on Rashford's words: Go to Opta and draw your own conclusions. Liverpool - Manchester United-and so quite a loud match
Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm