Poland

Większa ulga na walkę z koronawirusem

Walka z koronawirusem

Walka z koronawirusem

AdobeStock

Darowizny na przeciwdzia³anie Covid-19 mo¿na odliczyæ na preferencyjnych zasadach. Nawet w podwójnej wysokoœci.

Tarcza antykryzysowa znacznie poszerzy³a zakres ulgi na darowizny. Od dochodu w zeznaniu rocznym odliczymy nie tylko wsparcie dla organizacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, ale tak¿e innych podmiotów, które zajmuj¹ siê walk¹ z koronawirusem.

Przede wszystkim mo¿na odpisaæ przekazane od pocz¹tku 2020 r. darowizny na rzecz s³u¿by zdrowia. A konkretnie dla podmiotów znajduj¹cych siê w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przede wszystkim szpitali, stacji pogotowia ratunkowego czy instytutów medycznych. Ale tak¿e firm, które prowadz¹ przychodnie, laboratoria medyczne, czy zajmuj¹ siê transportem sanitarnym. Odliczyæ mo¿na równie¿ darowizny dla Agencji Rezerw Materia³owych przeznaczone na cele wykonywania zadañ ustawowych. A tak¿e dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na potrzeby jej dzia³alnoœci statutowej.

Ulg¹ s¹ te¿ objête darowizny dla domów pomocy spo³ecznej, noclegowni, oœrodków wsparcia, domów dla matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y czy schronisk dla osób bezdomnych.

Odliczymy darowizny pieniê¿ne, ale tak¿e rzeczowe. Przyk³adowo maseczki, p³yny dezynfekuj¹ce czy testy. Tak¿e jedzenie, artyku³y codziennego u¿ytku, np. koce dla pensjonariuszy domu opieki spo³ecznej czy samochód do transportu chorych. Czyli wszystko, co s³u¿y do walki z koronawirusem.

Ulga obejmuje tak¿e przekazywane szko³om, przedszkolom i innym placówkom oœwiatowym tablety i laptopy, nie starsze ni¿ trzyletnie. Nale¿a³o to zrobiæ za poœrednictwem organu prowadz¹cego tak¹ placówkê.

Tarcza antykryzysowa zwiêkszy³a te¿ wysokoœæ ulgi. Kwoty odliczenia uzale¿nione s¹ od daty przekazania darowizny. Jeœli daliœmy j¹ od 1 stycznia do koñca kwietnia 2020 r. mo¿emy odliczyæ 200 proc. jej wartoœci. W maju 150 proc. Darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 wrzeœnia br. odliczymy w 100 proc. Dokonane od 1 paŸdziernika do koñca roku znowu w 200 proc.

Z rozszerzonej ulgi mog¹ skorzystaæ osoby fizyczne p³ac¹ce PIT lub rycza³t. A tak¿e firmy: przedsiêbiorcy odprowadzaj¹cy podatek wed³ug skali albo rycza³t.

Czy tak¿e p³ac¹cy liniowy PIT, którzy nie mog¹ przecie¿ odliczaæ zwyk³ych darowizn (poza wsparciem dla szkó³ zawodowych)? O to zapyta³ skarbówkê przedsiêbiorca, który na walkê z koronawirusem przekaza³ hermetyczne opakowania do próbek laboratoryjnych. Fiskus zgodzi³ siê na odliczenie (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT3.4011.323.2020.2. AWO).

Przy dokumentowaniu ulgi obowi¹zuj¹ ogólne zasady okreœlone w ustawie o PIT. Dowodem wsparcia rzeczowego jest dokument, z którego wynika wartoœæ przekazanych rzeczy oraz to, ¿e obdarowany je przyjmuje, czyli umowa darowizny. Pomagaj¹c finansowo, trzeba mieæ potwierdzenie przelewu z informacj¹, na jaki cel zosta³y wp³acone pieni¹dze.

Darowizny na przeciwdzia³anie Covid-19 wykazujemy w za³¹czniku PIT/O do zeznania rocznego. Wpisujemy w nim nazwê obdarowanego, a tak¿e kwotê odliczenia (czyli 100, 150 lub 200 proc. wartoœci darowizny).

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section