Poland

Wiedeń przygarnia prywatne kolekcje

Odremontowany Künstlerhaus to siedziba Albertiny Modern

materia³y prasowe

Stolica Austrii ma nowe muzeum sztuki nowoczesnej Albertina Modern. Jego ambicje nie ustêpuj¹ s³ynnej londyñskiej galerii Tate Modern.

Zbiory sztuki austriackiej i miêdzynarodowej XX i XXI wieku w tym wiedeñskim muzeum to ponad 60 tysiêcy dzie³, stworzonych przez 5 tysiêcy artystów. Najlepsze pochodz¹ g³ównie z prywatnej kolekcji rodziny Essl z 6 tysi¹cami prac.

Albertina Modern, jak wskazuje nazwa, jest fili¹ wiedeñskiej Albertiny, s³yn¹cej z najwiêkszej i najcenniejszej œwiatowej kolekcji grafiki. Nowe muzeum mieœci siê w odnowionym i zmodernizowanym XIX-wiecznym gmachu wystawowym Künstlerhaus na Karlsplatz. Budynek ma neoklasycystyczn¹ fasadê, wystawn¹ klatkê schodow¹ z imponuj¹cymi schodami i nowoczesne sale wystawowe.

Obecnie Albertina Modern prezentuje wystawê „Kolekcja Essl", na której mo¿na obejrzeæ 150 wybranych dzie³, od lat 80. XX wieku do najnowszych. Niestety, czas pandemii znacznie ogranicza mi³oœnikom sztuki podró¿e i mo¿liwoœci zwiedzania, dlatego Biuro Promocji Wiednia uruchomi³o spacery wirtualne po wiedeñskich muzeach.

Najnowsza transmisja, dostêpna na https://youtu.be/CsGgLakEIAk, prowadzi widzów do Albertiny Modern. Przewodnikiem jest prof. Klaus Albrecht Schröder, dyrektor generalny Albertiny. Wybra³ dziesiêæ rzeŸb i obrazów, które omawia szczegó³owo. Zestawia je kontrastowo, szukaj¹c napiêæ miêdzy sztuk¹ figuratywn¹ i abstrakcyjn¹.

Na d³u¿ej zatrzymujemy siê m.in. przed gigantycznym obrazem „REVO" Neo Raucha, g³ównego przedstawiciela szko³y lipskiej. Tytu³ odnosi siê do rewolucji, która jest wszêdzie: w sztuce, w ¿yciu, jak i w doœwiadczeniu za³amania komunizmu po 1989 r. i upadku NRD. Dyrektor Albertiny zauwa¿a, ¿e Neo Rauch po politycznej zmianie pozosta³ wierny swojemu stylowi, ³¹cz¹cemu pop, komiksy i socrealizm, a zarazem wykreowa³ nowy œwiat.

Z kolei p³ótno „Triple with Lemons" Cecily Brown, brytyjskiej malarki, która w latach 90. przenios³a siê z Londynu do Nowego Jorku, na pierwszy rzut oka wydaje siê abstrakcyjne, ale mo¿na w tym obrazie znaleŸæ tak¿e zupe³nie realne motywy – tytu³owe cytryny. Na tym przyk³adzie widaæ, ¿e ró¿nice miêdzy sztuk¹ przedstawiaj¹c¹ i abstrakcyjn¹ zw³aszcza we wspó³czesnym malarstwie mog¹ ulec zatarciu.

A silikonowa rzeŸba „The Popes (Healing Acrobatics)" Virgiliusa Moldovana, tworz¹cego w Wiedniu rumuñskiego artysty, uderza ironicznym naturalizmem. W Polsce mo¿e uznano by j¹ za obrazoburcz¹, bo w kompozycji pó³obna¿onych postaci nietrudno rozpoznaæ Benedykta XVI, dŸwigaj¹cego na plecach Jana Paw³a II. Profesor Schröder komentuje, ¿e Jan Pawe³ II przyczyni³ siê do demonta¿u bloku wschodniego, co wywo³a³o wiele problemów tak¿e w katolickim Koœciele. Pojawi³y siê wyzwania, które trudno by³o udŸwign¹æ obu papie¿om.

Karlheinz Essl jest za³o¿ycielem sieci sklepów budowlanych i wyposa¿enia domu, dzia³aj¹cej od po³owy lat 70. Gdy w 2014 r. firma stanê³a przed groŸb¹ upad³oœci, w³aœciciele byli gotowi sprzedaæ kolekcjê sztuki, by ratowaæ firmê. W koñcu zawarli umowê z przemys³owcem Hansem Peterem Haselsteinerem, który przej¹³ 60 proc. udzia³ów w firmie i w kolekcji.

Essl i Haselsteiner zdecydowali siê powierzyæ kolekcjê Albertinie jako d³ugoterminowe wypo¿yczenie. Fundacja rodziny Haselsteinerów pokry³a tak¿e koszty (50 mln euro) renowacji i modernizacji Künstlerhaus. Natomiast rz¹d austriacki wspar³ finansowo konserwacjê i badania kolekcji.

Zbiory Albertiny Modern wzbogaci³a te¿ niedawno kolekcja 400 dzie³ niemieckich i amerykañskich, wypo¿yczona muzeum d³ugoterminowo przez Rafa³a Jab³onkê, kolekcjonera i marszanda dzia³aj¹cego od lat na niemieckim rynku sztuki, a pochodz¹cego z Polski.

Wystawa „Kolekcja Essl" trwa w Albertinie Modern do 25 kwietnia.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals