Poland

Widmo impeachmentu Trumpa wciąż krąży

Prezydent USA

Donald Trump

Donald Trump, zostawiaj¹c Bia³y Dom, obieca³ swoim zwolennikom, ¿e jeszcze powróci

AFP

W poniedzia³ek sprawa przeciwko Donaldowi Trumpowi ma trafiæ do Senatu. Rozprawa ruszy po 8 lutego.

Przewodnicz¹ca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ma przekazaæ artyku³ impeachmentu do Senatu w poniedzia³ek. Republikañscy senatorzy prosili jednak o to, by rozprawa nie rozpoczyna³a siê od razu, ale przeniesiona zosta³a na po³owê lutego, tak aby prawnicy Donalda Trumpa mieli czas na przygotowanie siê. – Jak tylko dope³nimy wszelkich formalnoœci, przes³uchania rozpoczn¹ siê po 8 lutego – powiedzia³ Chuck Schumer, który przej¹³ stanowisko lidera wiêkszoœci w Senacie. Zapewni³, ¿e bêdzie to „pe³na i sprawiedliwa rozprawa".

Jak Belknap w 1876 r.

Za odroczeniem rozprawy w Senacie lobbowa³a te¿ grupa demokratycznych ustawodawców, obawiaj¹cych siê, ¿e przez impeachment Senat bêdzie mia³ mniej czasu na zatwierdzanie nominacji na kluczowe stanowiska w rz¹dzie nowej administracji i inne kwestie zwi¹zane z pocz¹tkiem kadencji Joe Bidena. – Im wiêcej czasu bêdziemy mieæ, ¿eby rozwin¹æ dzia³ania w kwestii kryzysów, z jakimi boryka siê nasz kraj, tym lepiej – powiedzia³ prezydent Biden, który nie anga¿uje siê w kwestie impeachmentu.

Do skazania Trumpa potrzeba dwóch trzecich g³osów w Senacie. To oznacza, ¿e co najmniej 17 republikañskich senatorów musia³oby zag³osowaæ za impeachmentem by³ego prezydenta. Eksperci szacuj¹, ¿e szanse na to s¹ ma³e, mimo ¿e widaæ och³odzenie w poparciu dla Trumpa wœród ustawodawców Partii Republikañskiej. A¿ dziesiêcioro republikañskich kongresmenów zag³osowa³o za impeachmentem. Sam Mitch McConnell, najwa¿niejszy senator republikañski, który przez cztery lata wiernie wspiera³ Trumpa, w ubieg³ym tygodniu przyzna³ publicznie, ¿e uwa¿a, i¿ by³y prezydent sprowokowa³ t³um swoich zwolenników 6 stycznia. Nie powiedzia³ jednak, jak bêdzie g³osowa³ podczas rozprawy.

Pojawi³y siê te¿ dyskusje nad tym, czy legalne jest poddanie procedurze impeachmentu by³ego prezydenta, gdy jest on ju¿ osob¹ prywatn¹. Konstytucja nie odnosi siê do takiej sytuacji bezpoœrednio. Istnieje jednak precedens z 1876 r., kiedy impeachmentowi poddano sekretarza wojny Williama Belknapa po jego dymisji. Demokraci, którzy maj¹ niewielk¹ przewagê w Senacie, argumentuj¹, ¿e musz¹ poci¹gn¹æ Trumpa do odpowiedzialnoœci, ze wzglêdu na wagê zarzucanych mu czynów.

To drugi impeachment Donalda Trumpa. W przeciwieñstwie do pierwszego, nie mo¿e on ju¿ liczyæ na pomoc prawników Bia³ego Domu. Reprezentowania Trumpa odmówili te¿ prawnicy, którzy do tej pory z nim wspó³pracowali, w tym m.in. Rudy Giuliani oraz John Eastman. St¹d z polecenia sen. Lindseya Grahama z Karoliny Po³udniowej Trump zatrudni³ Butcha Bowersa, który wczeœniej reprezentowa³ by³ych gubernatorów tego stanu Nikki Haley i Marka Sanforda w przes³uchaniach dotycz¹cych zarzutów o nieetyczne postêpowanie.

K³opoty imperium

Impeachment to niejedyny problem, któremu Trump musi stawiæ czo³a po odejœciu z urzêdu. Trumpa czeka sp³ata po¿yczek na 400 milionów dolarów oraz dochodzenia w sprawach podatkowych i finansowych, które mog¹ zakoñczyæ siê zarzutami karnymi.

Jego rodzinne imperium biznesowe, którym w czasie jego prezydentury oficjalnie zajmowali siê jego synowie i na które sk³ada siê 47 ró¿nych firm, straci³o oko³o 35 procent, czyli ponad 120 milionów dolarów dochodu w ubieg³ym roku. Co wiêcej, w ci¹gu ostatnich kilku tygodni szereg instytucji i firm zerwa³o wspó³pracê z Trump Organization na znak protestu wobec tego, ¿e zachêca³ swoich zwolenników do ataku na Kapitol.

Wœród tych instytucji s¹ miasto Nowy Jork, PGA Championship, a tak¿e banki oraz kancelarie prawne, z których us³ug Trump Organization korzysta³o. – Zniszczy³ sobie reputacjê – stwierdzi³ Bert Ely, konsultant bankowy, który zeznawa³ w Kongresie w sprawach finansowych.

Paradoksalnie przysz³oœæ biznesowa imperium Trumpa, które w du¿ej mierze operuje w sektorach turystycznym i wypoczynkowym, zale¿y od tego, jak Ameryka poradzi sobie z kontrol¹ pandemii, któr¹ Trump stara³ siê ignorowaæ od samego pocz¹tku.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto