Poland

WHO: Niebawem 100 tys. zgonów z powodu COVID-19 tygodniowo

koronawirus, szpital

AFP

Jak powiedzia³ czo³owy ekspert Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan, oczekuje siê, ¿e z powodu COVID-19 niebawem na œwiecie dochodziæ bêdzie do 100 tys. zgonów w tydzieñ.

- Oczekuje siê, ¿e liczba zgonów spowodowanych COVID-19 na œwiecie „bardzo szybko” osi¹gnie 100 tys. tygodniowo. W ubieg³ym tygodniu by³o to ponad 93 tys. - powiedzia³ w poniedzia³ek Mike Ryan.

Z danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, ¿e 47 proc. ofiar œmiertelnych koronawirusa przypada na Amerykê Pó³nocn¹ i Po³udniow¹. W Europie zarówno liczba przypadków zaka¿enia, jak i zgonów, stabilizuje siê. Mimo to nadal jest ona na wysokim poziomie. - Nasza sytuacja epidemiczna jest dynamiczna i nierówna. Komplikuj¹ j¹ tak¿e nowe warianty koronawirusa - zaznaczy³ dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych.

13 stycznia Ryan ostrzega³, ¿e drugi rok pandemii koronawirusa mo¿e byæ trudniejszy ni¿ pierwszy, bior¹c pod uwagê sposób rozprzestrzeniania siê nowych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2. Van Kerkhove, kierownik techniczny WHO ds. COVID-19 zaznacza³ natomiast, ¿e zanim sytuacja na œwiecie siê poprawi, „po feriach w niektórych krajach znacznie siê ona pogorszy”.

W 191 krajach œwiata zdiagnozowano ju¿ ponad 95,13 mln przypadków zaka¿enia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmar³o tak¿e 2 032 787 osób - wynika z zestawienia amerykañskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Football news:

Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones