Poland

Weber: UE powinna ukarać Putina za aresztowanie Nawalnego

AFP

- Unia Europejska powinna ukaraæ prezydenta Rosji W³adimira Putina za aresztowanie krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego i tysiêcy jego zwolenników poprzez ukierunkowane sankcje finansowe - uwa¿a przewodnicz¹cy grupy Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber.

W sobotê policja zatrzyma³a ponad 3000 protestuj¹cych Rosjan i u¿y³a si³y aby rozbicie wiece poparcia dla Aleksieja Nawalnego. 

- To niedopuszczalne, ¿e rosyjscy przywódcy próbuj¹ szybko rozprawiæ siê z rosn¹cymi protestami, aresztuj¹c tysi¹ce demonstrantów - oceni³ w niedzielê Manfred Weber, szef najwiêkszej frakcji w PE.

- Ministrowie spraw zagranicznych UE nie mog¹ po raz kolejny unikaæ tego tematu i poprzestawaæ na ogólnych apelach - uwa¿a szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

- UE musi uderzyæ tam, gdzie naprawdê zaboli system Putina - w pieni¹dze - doda³. Jego zdaniem Unia Europejska powinna odci¹æ operacje finansowe od wewnêtrznego krêgu prezydenta Rosji.

Doda³, ¿e nadal musi istnieæ groŸba zatrzymania budowy gazoci¹gu Nord Stream 2, który ma podwoiæ dostawy gazu ziemnego z Rosji do Niemiec.

Rzeczniczka niemieckiego rz¹du odmówi³a komentarza, gdy zapytano j¹, czy Berlin jest sk³onny poprzeæ nowe sankcje wobec Rosji po aresztowaniu Nawalnego.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która nadal popiera budowê Nord Stream 2, mimo krytyki ze strony innych pañstw UE, powiedzia³a w czwartek, ¿e jej zdanie na temat projektu nie zmieni³o siê mimo sprawy Nawalnego

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result