Poland

We wtorek wyrok TSUE ws. wyborów do Sądu Najwyższego

We wtorek 2 marca Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej ma og³osiæ wyrok w sprawie pytañ prejudycjalnych Naczelnego S¹du Administracyjnego.

Pytania zadano w sprawie piêciu kandydatów na sêdziów S¹du Najwy¿szego. Wnieœli oni odwo³ania od uchwa³ Krajowej Rady S¹downictwa, która postanowi³a nie przedstawiaæ prezydentowi wniosków o powo³anie ich na stanowisko sêdziego SN.

W kwietniu 2019 roku zmieniono przepis ustawy o KRS, wprowadzaj¹c zapis, ¿e „Odwo³anie nie przys³uguje w sprawach indywidualnych dotycz¹cych powo³ania do pe³nienia urzêdu na stanowisku sêdziego S¹du Najwy¿szego". Ustawa ta stanowi tak¿e, ¿e postêpowania w sprawach odwo³añ od uchwa³ KRS w sprawach indywidualnych dotycz¹cych powo³ania do pe³nienia urzêdu na stanowisku sêdziego S¹du Najwy¿szego, wszczête i niezakoñczone przed dniem wejœcia w ¿ycie tej ustawy, podlegaj¹ umorzeniu z mocy prawa.

W grudniu 2020 roku opiniê w tej sprawie przedstawi³ rzecznik generalny TSUE, Evgeni Tanchev. Stwierdzi³, ¿e "polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia mo¿liwoœci poddania kontroli s¹dowej oceny kandydatów na stanowiska sêdziów S¹du Najwy¿szego przeprowadzanej przez Krajow¹ Radê S¹downictwa narusza prawo Unii".

W ocenie rzecznika generalnego z uwagi na szczególne okolicznoœci zaistnia³e w Polsce kontrola s¹dowa postêpowañ nominacyjnych przez s¹d, którego niezawis³oœæ nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci, jest z perspektywy art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej nieodzowna dla zachowania niezawis³oœci sêdziów powo³anych w ramach tych postêpowañ. Wynika to w szczególnoœci z szybkiego tempa zmian polskich przepisów ustawowych reguluj¹cych kontrolê s¹dow¹ postêpowañ kwalifikacyjnych prowadzonych przez KRS i wydawanych przez ni¹ uchwa³. - Zmiany te wzbudzaj¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do tego, czy proces nominacji jest obecnie ukierunkowany na wy³onienie do pe³nienia urzêdu na stanowisku sêdziego tak wa¿nej i ustrojowej instytucji jak¹ jest S¹d Najwy¿szy, bêd¹cy s¹dem ostatniej instancji, kandydatów immanentnie niezale¿nych, a nie politycznie wygodnych - wskaza³ Evgeni Tanchev.

W marcu 2019 roku Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sêdziów - cz³onków KRS, s¹ zgodne z konstytucj¹. Uzna³ te¿, ¿e niekonstytucyjny jest przepis umo¿liwiaj¹cy odwo³anie siê do NSA od uchwa³ KRS zawieraj¹cych wnioski o powo³anie sêdziów S¹du Najwy¿szego (wyrok z 25 marca 2019 roku w sprawie K 12/1).

Football news:

Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League