Poland

Warto inwestować tylko w szybkie ładowarki Cancel Save Save & Close

Bartek Kras, prezes ICPT

Patrzymy na wodór jako noœnik energetyczny przysz³oœci – mówi Bartek Kras, prezes Impact Clean Power Technology, goœæ programu Micha³a Niewiadomskiego.

Goœæ oceni³, ¿e elektryczny transport publiczny rozwija siê bardzo dobrze w Polsce. – Coraz wiêcej elektrycznych autobusów wyje¿d¿a na ulice naszych miast. Coraz wiêcej miast do³¹cza do programów dop³at, które pozwol¹ im wymieniæ stare autobusy na nowe elektryczne. Ten trend bêdzie siê wzmacnia³ w najbli¿szych latach. Spodziewamy siê bardzo du¿ej liczby nowych elektrycznych autobusów. W grê wchodz¹ zarówno trolejbusy jak i autobusy wodorowe – mówi³ Kras.

– Mamy równie¿ falê zakupów autobusów gazowych. To paliwo przejœciowe i w perspektywie dziesiêciolatki nie bêdziemy mieli wiêcej zakupów autobusów opartych o paliwa inne ni¿ pr¹d elektryczny lub wodór. Mówiê o Europie, ale i ca³y œwiat siê na to otwiera – doda³.

Kras wyjaœni³, ¿e w autobusach elektrycznych mamy 2 technologie ³adowania. – Pierwsza to technologia bardzo szybkiego ³adowania, która nie jest znana w samochodach osobowych. Mówimy o ³adowaniu pantografowym i czasie ³adowania ca³ego autobusu w granicach 10 minut. Pozwala to jeŸdziæ praktycznie bez przerw. Jest te¿ trend du¿ej gêstoœci energii na autobusie i ³adowania nocnego. Umo¿liwia to przejechanie ca³ej trasy na jednym ³adowaniu (powy¿ej 300 km). Taki autobus mo¿na dodatkowo do³adowaæ w ci¹gu 15-20 minut – t³umaczy³.

Podkreœli³, ¿e warto inwestowaæ tylko w szybkie ³adowarki, które rozwi¹zuj¹ problemy szybkiego ³adowania obecnych autobusów, ale równie¿ umo¿liwiaj¹ do³adowanie klasycznych autobusów, które ³aduje siê w nocy.

– W przysz³oœci wolno ³aduj¹ce siê autobusy bêd¹ w zaniku, bo wspomniane stacje rozwi¹¿¹ wszystkie problemy, które stoj¹ przed pojazdami elektrycznymi – prognozowa³.

Bloomberg

Komisja Europejska postrzega wodór jako paliwo przysz³oœci. Zielony wodór mo¿e byæ wyjœciem naprzeciw oczekiwaniom europejskim, aby minimalizowaæ emisjê CO2.

– Impact ma du¿e doœwiadczenie z systemami wodorowymi. Dostarczyliœmy kilkadziesi¹t systemów, które ju¿ je¿d¿¹ po europejskich drogach. Tylko w tym roku kolejne kilkadziesi¹t wodorowych autobusów wjedzie na europejskie drogi, w których s¹ wykorzystane nasze baterie – mówi³ Kras.

– Patrzymy na wodór jako noœnik energetyczny przysz³oœci. ¯eby sta³ siê op³acalny to musi byæ produkowany przez elektrolizery w Ÿród³ach odnawialnych oraz ca³a gospodarka musi byæ przestawiona na produkowanie wodoru i system wsparcia. Oznacza to przejœcie z gazu ziemnego na wodór, a nie jest to proces na 2-3 lata, tylko na 10-15. Do paliw p³ynnych ju¿ nie wrócimy w transporcie. Przez ten czas ga³êzie gospodarki bêd¹ przestawia³y siê na wodór. Samo paliwo wodorowe do pojazdów transportowych, to trochê za ma³o, ¿eby biznes siê op³aca³. Czeka nasz 15 lat rozwoju i dojœcia do gospodarki w której zast¹pimy jeden czynnik drugim. To d³ugi, ¿mudny i kosztowny proces. Trzymamy kciuki, ¿eby ten trend zaistnia³ i w Polsce – doda³.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup