Poland

Wariant wirusa z RPA rozprzestrzenia się szybciej

AFP

Wariant koronawirusa 501.V2, który odkryto w RPA ma wiêksz¹ zdolnoœæ wi¹zania siê z komórk¹. Nie ma jednak dowodów na to, ¿e przebieg choroby jest ciê¿szy. Prawdopodobieñstwo œmierci tak¿e nie roœnie.

W Republice Po³udniowej Afryki na Covid-19 zachorowa³o dotychczas 1,36 miliona osób, a zmar³o 38 tys. Chocia¿ kraj notuje 23 procentowy spadek zachorowañ to jednoczeœnie o ponad 18 procent wzros³a iloœæ osób hospitalizowanych. Specjaliœci nie s¹ pewni czy to przypadkowa zale¿noœæ, czy mo¿e wina nowej wersji koronawirusa o nazwie 501.V2, któr¹ odkryto w tym kraju.

Wirusy mutuj¹. Pojawiaj¹ siê nowe szczepy i to jest czêste i normalne zjawisko, choæ nie zawsze niesie za sob¹ jakieœ konsekwencje. W tym przypadku mutacja jednak zmieni³a nieco patogen. To mo¿e niepokoiæ. Salim Abdool Karim, jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie chorób zakaŸnych RPA, ujawnili w webinarze, prowadzonym przez krajowe ministerstwo zdrowia, co wiemy o najnowszym wariancie wirusa, który powoduje Covid-19.

Z jego informacji wynika, ¿e 501.V2 rozprzestrzenia siê o 50% ³atwiej i szybciej ni¿ ten, który przyniós³ pierwsz¹ falê. Karim zwróci³ te¿ uwagê, na to, ¿e nast¹pi³a zmiana w aminokwasach wirusa, a to wywo³a³o zmianê kszta³tu bia³ek koronowych. W efekcie wirus podczas ataku obraca siê o 20 stopni dziêki czemu mo¿e g³êbiej wnikaæ w komórkê. Oznacza to, ¿e jego zdolnoœæ do wi¹zania siê z komórk¹ jest wiêksza.

„Prawie jeden z trzech testów jest teraz pozytywny”, powiedzia³ Karim. „to wiêcej ni¿ wszystko, co widzieliœmy w pierwszej fali. Ta drastyczna zmiana jest napêdzana przez wirus, który biologicznie mo¿e skuteczniej przyczepiaæ siê do ludzkich komórek”.  „Nowy wariant pojawi³ siê w drugiej po³owie paŸdziernika, gdy budowa³a siê druga fala. Osi¹gn¹³ teraz zupe³nie nowy poziom, z wiêksz¹ liczb¹ przypadków i zgonów ni¿ cokolwiek co widzieliœmy”, doda³.

Chocia¿ szczyt drugiej fali by³ w RPA prawie dwukrotnie wy¿szy ni¿ pierwszej, a pandemia rozprzestrzenia³a siê dwukrotnie szybciej, nie ma dowodów wskazuj¹cych na to, ¿e ten wariant koronawirusa wywo³uje powa¿niejszy przebieg choroby.

Wed³ug prof. Mary-Ann Davies z departamentu zdrowia Western Cape „prawdopodobieñstwo œmierci z powodu Covid-19 pozosta³o takie samo w ka¿dej grupie wiekowej w pierwszej fali w porównaniu z t¹ sam¹ grup¹ wiekow¹ w drugiej fali”.

Dr Richard Lessells, ekspert w dziedzinie chorób zakaŸnych w KZN Research Innovation and Sequencing Platform, powiedzia³ w Sunday Times, ¿e: „mutacje s¹ zmian¹ w kodzie genetycznym. Gdy wirus przechodzi z cz³owieka na cz³owieka i replikuje siê w naszym organizmie, w kodzie genetycznym pojawiaj¹ siê b³êdy – s¹ to zmiany w kodzie RNA. Wiêkszoœæ z nich jest nieszkodliwa i nie powoduje zmian w aminokwasach ani w bia³ku wirusa, ale niektóre powoduj¹ takie zmiany, a te z kolei zmieniaj¹ strukturê wirusa”.

W RPA wykonano 6,7 miliona testów. Po ponownej analizie przypadków okaza³o siê, ¿e 4000 osób po raz drugi zachorowa³o na Covid-19, po trzech lub wiêcej miesi¹cach. Profesor Koleka Mlisana z National Health Laboratory Service oceni³a, ¿e zaka¿enia z pierwszej fali niekoniecznie chroni³y tych, którzy zachorowali w drugiej fali, ale potrzeba wiêcej badañ, aby ustaliæ, czy jest to spowodowane mutacjami i ró¿nymi wariantami wirusa, które z nich wynikaj¹.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7