Poland

Walczą kandydaci na olimpijczyków

Sobotnia gala Suzuki Boxing Night V w Lublinie to kolejny przegl¹d polskiego boksu olimpijskiego.

Miesi¹c temu, te¿ w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, ogl¹daliœmy oprócz Polaków znakomitych Rosjan na czele z mistrzem œwiata wagi œredniej Glebem Bakszim, teraz bêd¹ pojedynki we w³asnym gronie, miejmy nadziejê, ¿e atrakcyjne.

W kategorii 57 kg dojdzie do rewan¿u za ubieg³oroczne mistrzostwa Polski. W Wa³czu 19-letni Pawe³ Brach przegra³ wprawdzie ze starszym i bardziej doœwiadczonym Jaros³awem Iwanowem, ale pokaza³, ¿e warto w niego inwestowaæ.

Ciekawie zapowiada siê te¿ pojedynek pomiêdzy Damianem Durkaczem i Dominikiem Kid¹. Pierwszy z nich, trzykrotny mistrz Polski, wygra³ w Wa³czu rywalizacjê w wadze 63 kg, a Kida sprawi³ sensacjê, zdobywaj¹c z³oty medal w kategorii pó³œredniej (69 kg). W Lublinie zmierz¹ siê w jego limicie wagowym, ale i tak faworytem bêdzie Durkacz, którego tylko krok dzieli od startu w igrzyskach w Tokio.

W czerwcu maj¹ byæ dokoñczone kwalifikacje, przerwane w ubieg³ym roku z powodu pandemii koronawirusa. Durkacz wygra³ wtedy jedn¹ walkê, jeœli wygra kolejn¹, z Wêgrem Milanem Fodorem, to zapewni sobie olimpijski paszport.

Wszystko wskazuje na to, ¿e Durkacz mo¿e byæ naszym jedynym reprezentantem w olimpijskim turnieju mê¿czyzn, choæ swoj¹ szansê w turnieju kwalifikacyjnym (4–8 czerwca) dostan¹ jeszcze w wadze superciê¿kiej Adam Kulik lub Oskar Safaryan. Obu zobaczymy w Lublinie. Kulig zmierzy siê z utalentowanym Oskarem Koper¹, a Safaryan, dwukrotny mistrz Polski tej kategorii, z Karolem Krupienikiem.

Niestety nie dojdzie do skutku œwiatowy kwalifikacyjny turniej do igrzysk, który by³by drug¹ szans¹ dla tych, którym nie powiod³o siê w rywalizacji kontynentalnej. O awansie do Tokio bêdzie decydowa³ œwiatowy ranking, który nie faworyzuje Polaków.

W Lublinie poka¿e siê mieszkaj¹cy w Anglii Mateusz BereŸnicki. Aktualny mistrz Polski wagi ciê¿kiej (91 kg) ma wspania³e warunki fizyczne, sporo talentu i dopiero 19 lat. Jego rywalem bêdzie Witalij Burlak. W tej kategorii zobaczymy te¿ wicemistrza Polski (w Wa³czu przegra³ z BereŸnickim) Tomasza NiedŸwiedzkiego w starciu z Witoldem Liskiem.

Suzuki Boxing Night V w sobotê o 19.15 transmituje TVP Sport

Football news:

UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition
The Association of European Clubs helped win the Super League. The collapse of Agnelli took advantage of PSG and Bayern