Poland

W Wielkiej Brytanii celowo zakażą ochotników koronawirusem

AFP

W ramach Human Challenge Programme brytyjscy naukowcy poddadz¹ ochotników na dzia³anie wirusa SARS-CoV-2. Licz¹, ¿e prze³omowe badanie pomo¿e ograniczyæ rozprzestrzenianie siê wirusa, z³agodzi jego wp³yw i zmniejszy liczbê zgonów.

Pierwszym etapem badania bêdzie nara¿enia zdrowych ochotników na dzia³anie koronaawirusa SARS-CoV-2. Celem projektu jest rekrutacja ochotników w wieku od 18 do 30 lat, którzy nie cierpi¹ na takie schorzenia jak choroby serca, cukrzyca czy oty³oœæ.

W ramach badania naukowcy chc¹ odkryæ, jaka jest minimalna iloœæ wirusa potrzebna do wywo³ania u cz³owieka covid-19.

Profesor medycyny eksperymentalnej Peter Openshaw poinformowa³, ¿e ochotnicy bêd¹ zaka¿ani przez nos. - Wielk¹ zalet¹ badañ jest to, ¿e mo¿emy przyjrzeæ siê ka¿demu z nich bardzo uwa¿nie nie tylko w czasie trwania infekcji, ale tak¿e przed jej wyst¹pieniem.  Mo¿emy dok³adnie ustaliæ, co siê dzieje na ka¿dym etapie - doda³.

Badacze wykorzystaj¹ wyniki do zbadania, jak mog¹ dzia³aæ szczepionki i do opracowania potencjalnych metod leczenia. - Naszym priorytetem numer jeden jest bezpieczeñstwo wolontariuszy - przekonuje Chris Chiu z dzia³u chorób zakaŸnych Imperial College London.

- ¯adne badanie nie jest ca³kowicie wolne od ryzyka, ale partnerzy programu Human Challenge bêd¹ ciê¿ko pracowaæ, aby zapewniæ, ¿e ryzyko jest tak niskie, jak to tylko mo¿liwe - doda³.

Badanie ma rozpocz¹æ siê na pocz¹tku przysz³ego roku. 

Football news:

Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it
The first conference League final will be held in Tirana on 25 may 2022